Ερώτηση 1
Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών λεωφορείου, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει:
Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό.
Μεγαλύτεροι όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό.
Ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό.
Ερώτηση 2
Σε έκτακτες καταστάσεις κατά τη μεταφορά μαθητών, είναι ασφαλέστερο να:
Παραμένουν πάντοτε εντός του οχήματος.
Απομακρύνονται πάντοτε από το όχημα.
Απομακρύνονται από το όχημα μόνο στην περίπτωση άμεσου κινδύνου (π.χ. πυρκαγιά).
Ερώτηση 3
Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου.
Ερώτηση 4
Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
Η διεύθυνση κατοικίας.
Η ημερομηνία γέννησης.
Το σημείο διάβασης των συνόρων.
Ερώτηση 5
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης σε περίπτωση ατυχήματος με εμπλοκή:
Το πολύ δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
Τουλάχιστον δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
Δυο μόνο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί στην ίδια εταιρεία.
Ερώτηση 6
Οι εταιρείες είναι εν γένει υπεύθυνες για παραβάσεις που διέπραξαν οδηγοί που ανήκουν σε αυτές:
Πάντοτε.
Εκτός περιπτώσεων όπου δεν μπορεί να τους αποδοθεί ευθύνη.
Αν η παράβαση έχει διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας.
Ερώτηση 7
Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης απαγορεύεται να εκτελούν:
Συγκοινωνία.
Μεταφορά λουομένων.
Μεταφορά μαθητών.
Ερώτηση 8
Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:
Στον κινητήρα.
Στο κέντρο στροφής.
Στην επιφάνεια επαφής των τροχών με το οδόστρωμα.
Ερώτηση 9
Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Μικρότερη ευστάθεια οχήματος.
Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
Ερώτηση 10
Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται:
Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά.
Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά.
Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια.
Ερώτηση 11
Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται:
Για την εκκίνηση ενός λεωφορείου.
Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Για την ακινητοποίηση ενός λεωφορείου.
Ερώτηση 12
Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις:
8 ώρες.
10 ώρες.
12 ώρες.
Ερώτηση 13
Σε περίπτωση ατυχήματος, εκ των επιβαινόντων ενός λεωφορείου, συνήθως πλήττονται σοβαρότερα:
Ο οδηγός και ο συνοδηγός.
Οι επιβάτες των πίσω καθισμάτων.
Οι επιβάτες των μεσαίων καθισμάτων.
Ερώτηση 14
Ορμή ενός οχήματος ονομάζεται:
Η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή.
Το γινόμενο της μάζας του οχήματος επί την ταχύτητά του κάθε στιγμή.
Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.
Ερώτηση 15
Η φυγόκεντρος δύναμη εκφράζει την τάση του περιστρεφόμενου σώματος να:
Απομακρυνθεί από ίο κέντρο περιστροφής του.
Πλησιάσει το κέντρο περιστροφής του.
Ταλαντώνεται γύρω από το κέντρο περιστροφής του.
Ερώτηση 16
Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου:
Ο κινητήρας σταματά να λειτουργεί.
Το όχημα ακινητοποιείται άμεσα.
Τίθεται σε λειτουργία το ΑΒ5.
Ερώτηση 17
Υποχρέωση εξοπλισμού με ζώνες ασφαλείας έχουν τα καινούρια:
Αστικά λεωφορεία.
Σχολικά λεωφορεία.
Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
Ερώτηση 18
Τα τουριστικά λεωφορεία:
Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των τουριστών και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Ερώτηση 19
Η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ ή Ρ.Ο.Δ.Α ;
Απαγορεύεται.
Επιτρέπεται πάντοτε.
Επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Ερώτηση 20
Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:
Πρέπει να κοιμάται.
Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.
Ερώτηση 21
Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
Τις ώρες εργασίας.
Τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης.
Τις ώρες ύπνου.
Ερώτηση 22
Κατά την οδήγηση σε λεωφορειολωρίδα (με κατεύθυνση αντίθετη από αυτήν της υπόλοιπης κυκλοφορίας) στο αριστερό άκρο του οδοστρώματος, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:
Στις στάσεις κατά την από/επιβίβαση.
Στις δεξιές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.
Με πεζούς που δεν αναγνωρίζουν την αντίθετη κίνηση των λεωφορείων.
Ερώτηση 23
Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
Μικρότερη.
Ίση.
Μεγαλύτερη.
Ερώτηση 24
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, ο οδηγός πρέπει γενικά να:
Παραμένει κοντά στους επιβάτες.
Απομακρύνεται προς αναζήτηση βοήθειας.
Παραμένει κοντά στο προειδοποιητικό τρίγωνο.
Ερώτηση 25
Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται:
Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
Στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα.
Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
Ερώτηση 26
Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι σημαντική για την άνεση και για την ασφάλεια του. Εξαρτάται από:
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού.
Τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος.
Ερώτηση 27
Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) υποκαθιστά:
Τον αναστολέα διαφορικού.
Το ΑBS.
Τους μειωτήρες κινητηρίων αξόνων.
Ερώτηση 28
Η δωρεάν διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας:
Αποτελεί αδίκημα.
Δεν αποτελεί αδίκημα.
Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
Ερώτηση 29
Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:
Η άνεση.
Η ασφάλεια.
Η αύξηση της αποδοτικότητας.
Ερώτηση 30
Το σύστημα ΑLB είναι μία ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με:
Το φορτίο.
Το συντελεστή πρόσφυσης.
Την ταχύτητα.
Ερώτηση 31
Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται:
Ελκτική.
Κινητική.
Θερμική.
Ερώτηση 32
Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι:
Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα.
Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα.
Η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης.
Ερώτηση 33
Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός συρμού (φορτηγό και ρυμουλκούμενο) που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
Ο οδηγός του λεωφορείου.
Ο οδηγός του συρμού.
Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.
Ερώτηση 34
Τριβή ονομάζεται:
Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.
Ερώτηση 35
Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:
Είναι εν γένει μεγαλύτερη.
Είναι εν γένει μικρότερη.
Δεν μεταβάλλεται.
Ερώτηση 36
Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών:
Αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης.
Ανάβουν τα φώτα πέδησης.
Απενεργοποιείται αυτόματα το ΑΒ5.
Ερώτηση 37
Διαδρομές που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εκτός δημόσιας οδού χαρακτηρίζονται ως:
Άλλη εργασία.
Περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης.
Χρόνος οδήγησης.
Ερώτηση 38
Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται:
Υποχρεωτικά εκτός οχήματος.
Υποχρεωτικά εντός οχήματος.
Εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις.
Ερώτηση 39
Τα ατυχήματα με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με τα ατυχήματα IX επιβατικών αυτοκινήτων- έχουν:
Λιγότερα θύματα.
Ισάριθμα θύματα.
Περισσότερα θύματα.
Ερώτηση 40
Αν ο οδηγός συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας κατά μήκος της διαδρομής, μπορεί να επιστρέψει στη βάση του ως επιβάτης λεωφορείου:
Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποχρεούται να ξεκινήσει την ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης του.
Χωρίς προϋποθέσεις.
Υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλει το ακριβές κόμιστρο για τη διαδρομή αυτή.
Ερώτηση 41
Οι σωστές διατροφικές συνήθειες είναι:
Ίδιες για όλους τους ανθρώπους.
Διαφορετικές για κάθε άνθρωπο.
Ίδιες για τούς ανθρώπους ίδιας ηλικίας.
Ερώτηση 42
Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένει όλα τα λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των:
8 θέσεων επιβατών.
16 θέσεων επιβατών.
24 θέσεων επιβατών.
Ερώτηση 43
Όταν η μάζα ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
Υποδιπλασιάζεται.
Διπλασιάζεται.
Τετραπλασιάζεται.
Ερώτηση 44
Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνονται υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους. Στο πλαίσιο αυτό, κοντά στις στάσεις συνίσταται:
Η αποφυγή της εμπρόσθιας κίνησης
Η παρατεταμένη χρήση της ηχητικής προειδοποίησης (κόρνας).
Η αποφυγή της οπίσθιας κίνησης (οπισθοπορείας).
Ερώτηση 45
Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑΒS «μετρούν»:
Την ταχύτητα κίνησης του οχήματος.
Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
Την απόλυτη τιμή της ταχύτητας περιστροφής των τροχών.
Ερώτηση 46
Η καμπύλη ροπής παρέχει τη σχέση μεταξύ:
Της ροπής στρέψης ίου κινητήρα και ίων στροφών.
Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
Ερώτηση 47
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.
Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.
Ερώτηση 48
Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός άλλου λεωφορείου που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
Ο οδηγός του λεωφορείου που κατέρχεται.
Ο οδηγός του λεωφορείου που ανέρχεται.
Ο οδηγός του ελαφρύτερου εκ των δύο λεωφορείων.
Ερώτηση 49
Η διαδικασία φόρτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:
«Διάλειμμα».
«Άλλη εργασία».
«Διαθεσιμότητα».
Ερώτηση 50
Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:
Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Ερώτηση 51
Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης του λεωφορείου και υποχρεωτικής ακινητοποίησης του στη δεξιά λωρίδα, οι επιβάτες πρέπει να:
Κατανεμηθούν ομοιόμορφα εντός του οχήματος.
Συγκεντρωθούν στο μπροστινό μέρος του οχήματος.
Συγκεντρωθούν στο πίσω μέρος του οχήματος.
Ερώτηση 52
Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:
Εισήλθαν νόμιμα στη χώρα, αλλά έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.
Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
Εξέρχονται από τη χώρα αφού έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.
Ερώτηση 53
Στην άδεια κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός:
Καθήμενων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός ορθίων.
Καθήμενων επιβατών και ο μέγιστος αριθμός ορθίων.
Ορθίων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός καθήμενων.
Ερώτηση 54
Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
Από δύο οδηγούς για το ίδιο όχημα.
Από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα.
Ως πιστωτική κάρτα.
Ερώτηση 55
Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα:
Που μεταφέρουν επιβάτες σε τακτικά δρομολόγια όταν το μήκος της διαδρομής δεν υπερβαίνει τα 50 km.
Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 50 km/h.
Που λειτουργούν σε ακτίνα 150 km.
Ερώτηση 56
Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που:
Έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.
Έχουν μόνο υλικές ζημιές.
Συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί.
Ερώτηση 57
Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Έγχυση λαδιού.
Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
Ερώτηση 58
Οι αποσκευές και οι χειραποσκευές:
Απαγορεύονται αυστηρά εντός όλων των τύπων λεωφορείων.
Πρέπει να είναι καλά στερεωμένες και σε σημείο που δεν εμποδίζουν την πρόσβαση στις εξόδους.
Μεταφέρονται με την ευθύνη των επιβατών.
Ερώτηση 59
Το σύστημα (έλεγχος πλοήγησης) cruise control συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό:
Να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα.
Να επιβραδύνει ομαλά.
Να επιταχύνει ομαλά.
Ερώτηση 60
Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δυο:
Οποιωνδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης.
Ημερολογιακών εβδομάδων.
Οποιωνδήποτε κανονικών ημερησίων περιόδων ανάπαυσης.
Χρόνος