Ερώτηση 1
Ποια είναι η βασική λειτουργία του διαφορικού:
Να διαφοροποιεί τις στροφές του ενός κινητήριου τροχού από τον άλλο.
Να αυξάνει τον αριθμό των στροφών των κινητηρίων τροχών σε σχέση με αυτές του κεντρικού άξονα μεταδόσεως της κινήσεως.
Να αλλάξει τη φορά κινήσεως κατά 40 μοίρες.
Ερώτηση 2
Επειδή τα λεωφορεία, όταν είναι σταθμευμένα εντός κατοικημένων περιοχών, προεξέχουν από τα υπόλοιπα οχήματα και παρακωλύουν την ορατότητα των πεζών, πρέπει να αποφεύγεται η στάθμευση στις οδούς:
Ναι.
Όχι.
Ερώτηση 3
Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός τριαξονικού λεωφορείου, για εθνικές μεταφορές, είναι:
24.000 kg.
26.000 kg.
28.000 kg.
Ερώτηση 4
Η πρόσφυση των τροχών επάνω στο δρόμο μειώνεται από:
Την παρουσία φύλλων επάνω στο οδόστρωμα.
Τον αυξημένο αριθμό στροφών του κινητήρα.
Τη χαμηλή ταχύτητα του οχήματος.
Ερώτηση 5
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-19
Ελάχιστο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
Ανώτατο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
Γενικά, όρια ταχύτητας.
Ερώτηση 6
Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού λεωφορείου, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές και του οποίου κάθε κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά και το μέγιστο βάρος σε κάθε άξονα δεν υπερβαίνει τα 9.500 kg, είναι:
25.000 kg.
26.000 kg.
28.000 kg.
Ερώτηση 7
Τα λεωφορεία πρέπει να φέρουν το σύστημα του περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/ΕΕ εφόσον έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μετά την:
1 Ιανουαρίου 1984.
1 Ιανουαρίου 1985.
1 Ιανουαρίου 1988.
Ερώτηση 8
Τι αναρροφά ένας τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας κατά το χρόνο της εισαγωγής:
Μείγμα πετρελαίου και αέρα.
Μόνο πετρέλαιο.
Μόνο αέρα.
Ερώτηση 9
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-30
Επικίνδυνη δεξιά στροφή.
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με δεξιά στροφή.
Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
Ερώτηση 10
Ο οδηγός λεωφορείου που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας:
Δεν επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά ή μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
Επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
Επιτρέπεται να αυξήσει μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
Χρόνος