Ερώτηση 1
Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού λεωφορείου με μηχανική ανάρτηση που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:
25.000 kg.
26.000 kg.
28.000 kg.
Ερώτηση 2
Ποια είναι η βασική λειτουργία του διαφορικού:
Να διαφοροποιεί τις στροφές του ενός κινητήριου τροχού από τον άλλο.
Να αυξάνει τον αριθμό των στροφών των κινητηρίων τροχών σε σχέση με αυτές του κεντρικού άξονα μεταδόσεως της κινήσεως.
Να αλλάξει τη φορά κινήσεως κατά 40 μοίρες.
Ερώτηση 3
Το ελάχιστο πάχος πέλματος των ελαστικών των κινητήριων αξόνων των λεωφορείων είναι:
1,6 mm.
1,5 mm.
2 mm.
Ερώτηση 4
Ποιος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει για ένα χρόνο τα φύλλα καταγραφής (δίσκους-ταινίες) του ταχογράφου του λεωφορείου:
Ο ιδιοκτήτης του οχήματος.
Η αρμόδια αστυνομική αρχή.
Ο οδηγός του οχήματος.
Ερώτηση 5
Κάθε λεωφορείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δύο (2) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ή άλλου εγκεκριμένου από το Πυροσβεστικό Σώμα υλικού ισοδύναμης κατασβεστικής ικανότητας, με καθαρό βάρος ο καθένας:
6 kg.
8 kg.
10 kg.
Ερώτηση 6
Μετά το πλύσιμο του αυτοκινήτου, διαπιστώνετε ότι κατά την πέδηση παρουσιάζεται ολίσθηση στις επιφάνειες τριβής. Τι πρέπει να κάνετε:
Να οδηγήσετε το αυτοκίνητο αμέσως στο ειδικό συνεργείο.
Να πατήσετε επανειλημμένα και διαδοχικά τον ποδομοχλό πεδήσεως, οδηγώντας με μικρή ταχύτητα.
Να χρησιμοποιήσετε αντί για το ποδόφρενο το χειρόφρενο.
Ερώτηση 7
Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του οδοστρώματος από ένα ζεύγος μη διευθυντηρίων αξόνων με απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη από ένα (1) μέτρο και μικρότερη ή ίση με δύο (2) μέτρα, για εθνικές μεταφορές, είναι:
17.000 kg.
20.000 kg.
22.000 kg.
Ερώτηση 8
Η πρόσφυση μεταξύ ελαστικών και δρόμου επηρεάζεται από:
Τον αυξημένο αριθμό στροφών του κινητήρα.
Την εξωτερική θερμοκρασία.
Την ποιότητα και την πίεση των ελαστικών.
Ερώτηση 9
Σε ένα σύστημα αναρτήσεως με αέρα τι χρησιμεύει το κύκλωμα υψηλής πιέσεως:
Παρέχει πρόσθετο αέρα και αυξάνει την πίεση στις αερόσουστες, όταν το αυτοκίνητο φορτώνεται, για να διατηρείται πάντα στο ίδιο επίπεδο.
Διατηρεί πάντα σταθερή την πίεση στις αερόσουστες.
Παρέχει αέρα στους σερβομηχανισμούς του οχήματος.
Ερώτηση 10
Το φαινόμενο της υδρολισθήσεως έχει ως αποτέλεσμα:
Τη φθορά των ελαστικών.
Την απώλεια του ελέγχου του συστήματος διευθύνσεως.
Τη μείωση της ιπποδυνάμεως του κινητήρα.
Χρόνος