ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-18
Γενικά, όρια ταχύτητας.
Ανώτατο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
Ελάχιστο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μικτό βάρος είναι:

Το εκάστοτε πραγματικό βάρος του οχήματος μετά του φορτίου, του πληρώματος και των επιβατών.
Το μέγιστο βάρος του οχήματος χωρίς το μεταφερόμενο φορτίο.
Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο έχει φορτωθεί το όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο πλάτος λεωφορείου, για διεθνείς μεταφορές, είναι:

2,60 m.
2,55 m.
2,50 m.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού αρθρωτού λεωφορείου που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

32.000 kg.
29.000 kg.
28.000 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Στο στροφόμετρο ορισμένων λεωφορείων υπάρχουν χρωματισμένες κλίμακες με κίτρινο, πράσινο, κόκκινο χρώμα. Σε ποια κλίμακα είναι ο δείκτης όταν έχετε υπερβολική κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με την αποδιδόμενη ισχύ του κινητήρα:

Στην κόκκινη.
Στην πράσινη.
Στην κίτρινη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Σε ένα πλήρως συγχρονισμένο κιβώτιο ταχυτήτων:

Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα, εκτός από την όπισθεν.
Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα, εκτός από την πρώτη.
Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Η φυγοκεντρική αντλία του νερού του συστήματος ψύξεως του κινητήρα:

Με τη βοήθεια του θερμοστάτη αναρροφά το ψυκτικό υγρό και το αποστέλλει στα υδροχιτώνια.
Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον κάτω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με πίεση στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον άνω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με φυσική ροή στα υδροχιτώνια του κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Σε ένα λεωφορείο εφοδιασμένο με σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενα), πού κυρίως πρέπει να στρέφεται η προσοχή του οδηγού:

Στον τρόπο με τον οποίο, κατά το πάτημα, υποχωρεί ο ποδομοχλός των φρένων.
Στην ένδειξη των μανομέτρων που βρίσκονται στον πίνακα οργάνων.
Στον τρόπο με τον οποίο ενεργούν τα φρένα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Ο διακόπτης κινδύνου, με τον οποίο είναι εφοδιασμένο κάθε λεωφορείο, που προορίζεται για να περιορίσει τον κίνδυνο πυρκαϊάς, όταν το όχημα είναι σε στάση, διακόπτει:

Το κύκλωμα κεντρικού ηλεκτρονικού κλειδώματος θυρών.
Το κύκλωμα του εσωτερικού φωτισμού κινδύνου.
Την παροχή του καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωρών εργασίας ενός οδηγού λεωφορείου στη διάρκεια δύο εβδομάδων:

100 ώρες.
90 ώρες.
80 ώρες.
χρονος
Unknown outcome