Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς επιβατών ασκεί:
1. Όποιος έχει μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.
2. Όποιος έχει στην κατοχή του επιβατηγό όχημα με περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών (Μ2).
3. Όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Δ ή Δ+Ε).

Ερώτηση 2

Υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:
1. Τα οποία χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για την απόκτηση ΠΕΙ.
2. Τα οποία χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.
3. Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.

Ερώτηση 3

Το ΠΕΙ πρέπει να ανανεώνεται κάθε:
1. 5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.
2. 7 χρόνια.
3. 5 χρόνια.

Ερώτηση 4

Ο πιο απαιτητικός ελιγμός κατά την οδήγηση αρθρωτού λεωφορείου είναι:
1. Η δεξιά στροφή.
2. Η οπισθοπορεία.
3. Η αριστερή στροφή.

Ερώτηση 5

Στο βενζινοκινητήρα η καύση πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρικού σπινθήρα, ενώ στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω:
1. Συμπίεσης αέρα.
2. Επαγωγής.
3. Ηλεκτρικού κυκλώματος.

Ερώτηση 6

Κατά τον έλεγχο αποσύμπλεξης: αποσυμπλέκουμε με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βάζουμε» όπισθεν. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
1. Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2. Ακουστεί θόρυβος.
3. Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

Ερώτηση 7

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
1. Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2. Ακουστεί θόρυβος.
3. Διακοπεί η λειτουργία ίου κινητήρα.

Ερώτηση 8

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) υποκαθιστά:
1. Τους μειωτήρες κινητηρίων αξόνων.
2. Το ΑBS.
3. Τον αναστολέα διαφορικού.

Ερώτηση 9

Το μέγεθος της ροπής είναι:
1. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.

Ερώτηση 10

Το μέγεθος της ισχύος είναι:
1. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.

Ερώτηση 11

Η οδήγηση με στροφές κινητήρα περισσότερες από αυτές που αντιστοιχούν στην περιοχή μέγιστης ισχύος πρέπει να αποφεύγεται διότι:
1. Μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου, όπως και οι επιδόσεις του κινητήρα.
2. Αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου χωρίς να αυξάνονται οι επιδόσεις του κινητήρα.
3. Αυξάνονται οι επιδόσεις του κινητήρα, αλλά και η κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 12

Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:
1. Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.
2. Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων
3. Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 13

Η ενεργοποίηση του ΑΒS γενικώς:
1. Δεν μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
2. Μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
3. Αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.

Ερώτηση 14

Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:
1. Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
2. Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
3. Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο

Ερώτηση 15

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου, διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Παρά το γεγονός αυτό:
1. Ο κινητήρας λειτουργεί.
2. Ο ταχογράφος λειτουργεί.
3. Ο κλιματισμός λειτουργεί.

Ερώτηση 16

Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό:
1. Ελκτική δύναμη.
2. Φυγόκεντρος δύναμη.
3. Δύναμη βαρύτητας.

Ερώτηση 17

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
2. Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.

Ερώτηση 18

Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται:
1. Ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού.
2. Στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς.
3. Στους άξονες και μέσω αυτών στους τροχούς.

Ερώτηση 19

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει:
1. Δεν μεταβάλλεται.
2. Αυξάνεται.
3. Μειώνεται.

Ερώτηση 20

Η πρόσφυση δεν εξαρτάται:
1. Από τον όγκο του οχήματος.
2. Από το βάρος του οδηγού.
3. Από τις καιρικές συνθήκες.

Ερώτηση 21

Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την στατική τριβή πρέπει να είναι:
1. Μεγαλύτερη.
2. Ίση.
3. Μικρότερη.

Ερώτηση 22

Η φυγόκεντρος δύναμη εκφράζει την τάση του περιστρεφόμενου σώματος να:
1. Ταλαντώνεται γύρω από το κέντρο περιστροφής του.
2. Πλησιάσει το κέντρο περιστροφής του.
3. Απομακρυνθεί από ίο κέντρο περιστροφής του.

Ερώτηση 23

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:
1. Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.
2. Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
3. Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.

Ερώτηση 24

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:
1. Αυξάνεται.
2. Μειώνεται.
3. Παραμένει σταθερή.

Ερώτηση 25

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με την:
1. Όπισθεν.
2. Μικρότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
3. Υψηλότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.

Ερώτηση 26

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Πρέπει να ελέγχετε για αποφυγή τραυματισμών:
1. Και με τον εσωτερικό και με τον εξωτερικό καθρέπτη.
2. Μόνο με τον εξωτερικό καθρέπτη.
3. Μόνο με τον εσωτερικό καθρέπτη.

Ερώτηση 27

Τα αρθρωτά λεωφορεία έχουν ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα:
1. 90km/h.
2. 80km/h.
3. 70 km/h.

Ερώτηση 28

Αντιλαμβάνεστε πως κάποιο όχημα προσπαθεί να σας προσπεράσει και ο οδηγός του αντιμετωπίζει πρόβλημα ορατότητας. Εσείς:
1. Μειώνετε ταχύτητα και πλησιάζετε το δεξί άκρο του οδοστρώματος.
2. Αυξάνετε ταχύτητα για να διευρυνθεί το πεδίο ορατότητας του οδηγού που ακολουθεί.
3. Διατηρείτε σταθερή ταχύτητα για οικονομία καυσίμου.

Ερώτηση 29

Για την ασφαλή αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών, οι οδηγοί των οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών υποχρεούνται να:
1. Πλησιάζουν ή να απομακρύνονται από το οδόστρωμα κατά περίπτωση.
2. Απομακρύνονται, κατά το δυνατόν, από το άκρο του οδοστρώματος.
3. Πλησιάζουν, κατά το δυνατόν, το δεξί άκρο του οδοστρώματος.

Ερώτηση 30

Κατά την οδήγηση σε πεζοδρομημένες περιοχές, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος:
1. Πλαγιομετωπικής σύγκρουσης με IX επιβατικά αυτοκίνητα
2. Παράσυρσης πεζού.
3. Νωτομετωπικής σύγκρουσης με IX επιβατικά αυτοκίνητα.

Ερώτηση 31

Οι λεωφορειολωρίδες είναι ένα μέτρο διαχείρισης της κυκλοφορίας που έχει ως στόχο:
1. Την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
2. Την αύξηση της μέσης ταχύτητας των IX επιβατικών αυτοκίνητων.
3. Την εξυπηρέτηση των επιβατών των ταξί.

Ερώτηση 32

Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου από/επιβίβασης επιβατών εκτός οδού θεωρείται:
1. Διάλειμμα.
2. Άλλη εργασία.
3. Χρόνος οδήγησης.

Ερώτηση 33

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών ο οδηγός πρέπει να σταματάει για διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον:
1. 15 ή 30 λεπτών.
2. 45 λεπτών.
3. 4,5 ωρών.

Ερώτηση 34

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για διάλειμμα:
1. Τουλάχιστον 35 λεπτών.
2. Το πολύ 45 λεπιών.
3. Τουλάχιστον 45 λεπτών.

Ερώτηση 35

Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα:
1. Οδήγησης άλλου οχήματος.
2. Φυσικής άσκησης.
3. Άλλης εργασίας.

Ερώτηση 36

Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δυο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει:
1. Το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
2. Περισσότερες από 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
3. Το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.

Ερώτηση 37

Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μία περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον:
1. 45 ωρών.
2. 45 λεπτών.
3. 4,5 ωρών.

Ερώτηση 38

Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ:
1. 24 και 48 ωρών.
2. 24 και 45 ωρών.
3. 24 και 45 λεπτών.

Ερώτηση 39

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να:
1. Απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του.
2. Οδηγεί το IX του.
3. Εκτελεί οποιαδήποτε εργασία.

Ερώτηση 40

Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από:
1. Επτά 24ωρα.
2. Έξι 24ωρα.
3. Πέντε 24ωρα.

Ερώτηση 41

Μέσα σε δυο συνεχόμενες εβδομάδες, ένας οδηγός μπορεί να έχει:
1. Τρεις μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
2. Δύο μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
3. Μία μειωμένη εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.

Ερώτηση 42

Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:
1. Τουλάχιστον 57 ωρών.
2. Τουλάχιστον 33 ωρών.
3. Το πολύ 45 ωρών.

Ερώτηση 43

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, το ανώτατο χρονικό όριο οδήγησης του καθενός είναι οι (έχει καταργηθεί η ερώτηση):
1. 18 ώρες.
2. 9 ώρες.
3. 10 ώρες.

Ερώτηση 44

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με:
1. Τον οδηγό και το όχημα.
2. Το όχημα μόνο.
3. Τον οδηγό μόνο.

Ερώτηση 45

Εν γένει, όλοι οι επιβάτες λεωφορείων εξοπλισμένων με ζώνες ασφαλείας οφείλουν να τις χρησιμοποιούν. Εξαιρούνται όσοι είναι κάτω των:
1. 10 ετών.
2. 8 ετών.
3. 3 ετών.

Ερώτηση 46

Λεωφορείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας. Υποχρέωση χρήσης της ζώνης:
1. Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.
2. Έχουν μόνο οι επιβάτες.
3. Έχει μόνο ο οδηγός.

Ερώτηση 47

Η συνθήκη Σένγκεν είναι μία διακρατική συμφωνία που έχει ως στόχο τη θέσπιση κοινού πλαισίου για:
1. Τις επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία.
2. Την εναρμόνιση των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών-μελών.
3. Τη διακίνηση πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών.

Ερώτηση 48

Σε εργονομικά σχεδιασμένους χώρους, η εργασία είναι:
1. Λιγότερο αποδοτική.
2. Καλά οργανωμένη και πιο ευχάριστη.
3. Σχεδιασμένη σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Ερώτηση 49

Το κάθισμα του οδηγού συνιστάται να προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε το πόδι του οδηγού:
1. Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί την πέδη στάθμευσης.
2. Να αγγίζει οριακά τους ποδομοχλούς.
3. Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί τόν ποδομοχλό του συμπλέκτη.

Ερώτηση 50

Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
1. Μεγαλύτερη.
2. Ίση.
3. Μικρότερη.

Ερώτηση 51

Σε διεθνές επίπεδο, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:
1. Πλαγιομετωπικές.
2. Μετωπικές.
3. Νωτομετωπικές.

Ερώτηση 52

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
1. 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
2. 20 m από ίο ακινητοποιημένο όχημα.
3. 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

Ερώτηση 53

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στον κινητήρα:
1. Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος.
2. Πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό.
3. Δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό.

Ερώτηση 54

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
1. Απομάκρυνση επιβατών, ειδοποίηση Αρχών, χρήση πυροσβεστήρα.
2. Απομάκρυνση επιβατών, χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών.
3. Χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών, απομάκρυνση επιβατών.

Ερώτηση 55

Σε περίπτωση ατυχήματος, κατά την οποία κάποιος έχει περιέλθει σε κατάστασης σοκ, συνιστάται να:
1. Του μιλήσετε έντονα για να τον συνετίσετε.
2. Τον καθησυχάστε με ψύχραιμα λόγια.
3. Του προσφέρετε νερό.

Ερώτηση 56

Τα έτοιμα γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι:
1. Περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών.
2. Δεν έχουν καμιά σχεδόν διατροφική αξία.
3. Έχουν υψηλή διατροφική αξία.

Ερώτηση 57

Το άγχος βραχυπρόθεσμα προκαλεί:
1. Διαρκή ευφορία.
2. Διαρκή κόπωση.
3. Απώλεια συγκέντρωσης και αναίτια νευρικότητα.

Ερώτηση 58

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:
1. Το αεροπλάνο είναι μέσο ανταγωνιστικό.
2. Το λεωφορείο του ΟΑΣΘ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
3. Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.

Ερώτηση 59

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν καθημερινά τη μεταφορά εργαζομένων ενός ξενοδοχείου από το χώρο κατοικίας στο χώρο εργασίας και το αντίστροφο, είναι:
1. Έκτακτες γραμμές.
2. Τακτικές γραμμές.
3. Ειδικές τακτικές γραμμές.

Ερώτηση 60

Οι μεταφορικές επιχειρήσεις των χωρών της ΕΕ:
1. Επιτρέπεται να παράσχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ μόνο αν ο ιδιοκτήτης έχει την ιθαγένεια της χώρας αυτής ή διαμένει σε αυτήν μόνιμα.
2. Δεν επιτρέπεται να παράσχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
3. Μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.