{{ outcomes.length - distinctive_answers_given_count }} / {{ outcomes.length }}
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Ερώτηση 1

Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:

1 Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.
2 Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
3 Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.
Ερώτηση 2

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:

1 Παραμένει σταθερή.
2 Μειώνεται.
3 Αυξάνεται.
Ερώτηση 3

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς φορτηγών είναι:

1 0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
2 0,50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
3 0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
Ερώτηση 4

Για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής του εντύπου φιλικής δήλωσης ατυχήματος είναι:

1 Οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να έχουν ελληνική υπηκοότητα.
2 Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της ελληνικής επικράτειας.
3 Τα εμπλεκόμενα οχήματα να έχουν ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.
Ερώτηση 5

Στο δελτίο CMR αναγράφεται το χρονικό όριο εντός του οποίου πρέπει να συντελεστεί η μεταφορά;

1 Ναι, εάν οι συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν σχετικά.
2 Ναι, σε κάθε περίπτωση.
3 Μόνο αν το ζητήσει ο αποστολέας, έστω και αν ο μεταφορέας διαφωνεί.
Ερώτηση 6

Στην Ελλάδα υποχρέωση εξοπλισμού με ψηφιακό ταχογράφο έχουν εν γένει τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων που έχουν ταξινομηθεί απο :

1 1/1/2006.
2 1/5/2006.
3 1/6/2006.
Ερώτηση 7

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων είναι:

1 Η κόπωση του κινητήρα.
2 Η κόπωση του συσσωρευτή.
3 Η κόπωση του οδηγού.
Ερώτηση 8

Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι):

1 Έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση.
2 Δεν επηρεάζει την κατανάλωση.
3 Έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια.
Ερώτηση 9

Το άθροισμα της αντοχής των σημείων αγκύρωσης και στις δυο πλευρές του οχήματος:

1 Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος.
2 Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μισό του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
3 Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το 1/4 του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
Ερώτηση 10

Επιλέξτε ποιος από τους παρακάτω είναι σωστός τρόπος τοποθέτησης του φορτίου:

oo196
1 Μπροστά από τον πίσω άξονα.
2 Τέρμα μπροστά.
3 Τέρμα πίσω.
Ερώτηση 11

Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δυο:

1 Οποιωνδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης.
2 Ημερολογιακών εβδομάδων.
3 Οποιωνδήποτε κανονικών ημερησίων περιόδων ανάπαυσης.
Ερώτηση 12

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών φορτηγού, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει:

1 Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό.
2 Μεγαλύτεροι όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό.
3 Ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό.
Ερώτηση 13

Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθεια του:

1 Ευμενώς.
2 Δυσμενώς.
3 Ευμενώς ή δυσμενώς ανάλογα με την κλίση της οδού.
Ερώτηση 14

Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από:

1 Πέντε 24ωρα.
2 Έξι 24ωρα.
3 Επτά 24ωρα.
Ερώτηση 15

Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:

1 56 ώρες.
2 58 ώρες.
3 50 ώρες.
Ερώτηση 16

Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικοΰ συστήματος πέδησης,:

1 Τα φρένα στάθμευσης και έκτακτης ανάγκης λειτουργούν κανονικά.
2 Το φρένο έκτακτης ανάγκης λειτουργεί, αλλά το φρένο στάθμευσης όχι.
3 Το φρένο στάθμευσης λειτουργεί, αλλά όχι το φρένο έκτακτης ανάγκης.
Ερώτηση 17

Με την οικολογική και οικονομική οδήγηση δεν επιτυγχάνεται:

1 Μείωση των οδικών ατυχημάτων.
2 Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
3 Αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων.
Ερώτηση 18

Στην Ευρώπη, τα σοβαρά (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχήματα με φορτηγά συμβαίνουν συχνότερα σε:

1 Αυτοκινητόδρομους.
2 Διασταυρώσεις.
3 Χώρους στάθμευσης φορτηγών.
Ερώτηση 19

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών λαμβάνεται έπειτα από παρακολούθηση ειδικής εκπαίδευσης σε:

1 ΣΕΚΟΟΜΕΕ.
2 ΣΕΚΑΜ.
3 ΚΕΘΕΥΟ.
Ερώτηση 20

Ως «μεσαία και βαρέα οχήματα» χαρακτηρίζονται διεθνώς τα οχήματα των οποίων το μεικτό βάρος υπερβαίνει τους:

1 3,5 τόνους.
2 4,5 τόνους.
3 5 τόνους.
Ερώτηση 21

Η μέγιστη διάρκεια ισχύος της κοινοτικής άδειας του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 είναι:

1 2 έτη.
2 3 έτη.
3 5 έτη.
Ερώτηση 22

Όταν σκεπάζετε το φορτίο με περισσότερα από ένα καλύμματα:

1 Πρέπει να αρχίσετε με το πιο πίσω κάλυμμα καταλήγοντας προς τα εμπρός.
2 Πρέπει όλα τα καλύμματα να είναι από πλαστικό.
3 Πρέπει να αρχίσετε με τα μπροστινά καλύμματα καταλήγοντας προς τα πίσω.
Ερώτηση 23

Κατά τη φόρτωση ενός φορτηγού:

1 Καλό είναι να φορτώνουμε σε πλάτος και όχι σε ύψος.
2 Τα βαριά κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα πλαϊνά τοιχώματα.
3 Το κέντρο βάρους του φορτίου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ψηλότερα.
Ερώτηση 24

Η διαδοχική μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:

1 Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.
2 Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
3 Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
Ερώτηση 25

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, μπορεί να είναι:

1 Η φυγόκεντρος και η κεντρομόλος.
2 Η ισχύς και η απόδοση.
3 Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.
Ερώτηση 26

Κάποια από τα κατεξοχήν φορτία που μεταφέρονται με πλοία είναι:

1 Τα παράγωγα του φυσικού αερίου και ο χρυσός.
2 Το πετρέλαιο, τα δημητριακά, τα μεταλλεύματα σιδήρου.
3 Τα διαμάντια, το γάλα και τα αβγά.
Ερώτηση 27

Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται:

1 Ασθένεια του πνεύματος.
2 Φυσική αντίδραση.
3 Ασθένεια του σώματος.
Ερώτηση 28

Το μεταφερόμενο φορτίο:

1 Απαγορεύεται να προεξέχει από το αμάξωμα.
2 Απαγορεύεται να προεξέχει περισσότερο από το 20% του μήκους του αμαξώματος.
3 Απαγορεύεται να προεξέχει περισσότερο από το 30% του μήκους του αμαξώματος.
Ερώτηση 29

Σύνθετες μεταφορές είναι:

1 Διαδοχικές, οι συνδυασμένες και οι μεικτές.
2 Οι διεθνείς και οι υπερατλαντικές.
3 Διενεργούνται με τη μεσολάβηση παραγγελιοδόχου μεταφοράς.
Ερώτηση 30

Η καμπύλη ισχύος παρέχει τη σχέση μεταξύ:

1 Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
2 Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3 Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
Ερώτηση 31

Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:

1 Μόνο όταν είναι σε στάση.
2 Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
3 Μόνο όταν κινείται.
Ερώτηση 32

Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:

1 Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.
2 Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
3 Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.
Ερώτηση 33

Η τριβή μεταξύ ελαστικού και παγωμένου οδοστρώματος είναι (σε σχέση με την τριβή μεταξύ ελαστικού και στεγνού οδοστρώματος):

1 Μεγαλύτερη.
2 Μικρότερη.
3 Ίδια.
Ερώτηση 34

Σε τι αναφέρεται η Διεθνής Σύμβαση CMR;

1 Στην οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
2 Στα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων και στην ευθύνη του μεταφορέα.
3 Προβλέπει μόνο τα έγγραφα που πρέπει να έχει ο μεταφορέας όταν πραγματοποιεί διεθνή μεταφορά.
Ερώτηση 35

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου, διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Παρά το γεγονός αυτό:

1 Ο κλιματισμός λειτουργεί.
2 Ο ταχογράφος λειτουργεί.
3 Ο κινητήρας λειτουργεί.
Ερώτηση 36

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ώρων περιόδων από:

1 Το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης.
2 Την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
3 Το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
Ερώτηση 37

Εάν ο παραλήπτης αρνείται να παραλάβει τα εμπορεύματα, τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας σύμφωνα με τη CMR;

1 Δικαιούται να παραδώσει τα εμπορεύματα χωρίς να υποχρεούται να παραδώσει το δεύτερο αντίγραφο του δελτίου CMR.
2 Να παραδώσει τα εμπορεύματα στον παραλήπτη, φωνάζοντας την αστυνομία για να αναγκαστεί ο παραλήπτης να παραλάβει το αντίγραφο CMR.
3 Να παραδώσει τα εμπορεύματα και να αποστείλει με courier στον παραλήπτη το αντίγραφο CMR.
Ερώτηση 38

Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να:

1 Έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm.
2 Είναι το πολύ τρίκλωνα.
3 Έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm.
Ερώτηση 39

«Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:

1 Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους.
2 Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
3 Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου.
Ερώτηση 40

Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με φορτηγό 12 τόνων. Έπειτα, μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:

1 Διαδοχική.
2 Συνδυασμένη.
3 Μεικτή.
Ερώτηση 41

Η συνδυασμένη μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:

1 Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.
2 Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
3 Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
Ερώτηση 42

Κατά τη μεταφορά μη συσκευασμένης ξυλείας σε όχημα με πλευρικά τοιχώματα, αν το ύψος του φορτίου είναι λίγο μεγαλύτερο από το ύψος του μπροστινού, των παραπλεύρων και των πίσω πλευρών του οχήματος τότε:

1 Δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεταφορά.
2 Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα μέσα πρόσδεσης.
3 Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλο όχημα μεταφοράς.
Ερώτηση 43

Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:

1 Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
2 Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3 Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
Ερώτηση 44

Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:

1 Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
2 Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
3 Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
Ερώτηση 45

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

1 Προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης.
2 Συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων.
3 Προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων.
Ερώτηση 46

Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:

1 15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.
2 30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
3 10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.
Ερώτηση 47

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:

1 Αύξηση του χρόνου αντίδρασης.
2 Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
3 Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.
Ερώτηση 48

Συχνή πίεση στον ποδομοχλό επιτάχυνσης (γκάζι) αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου διότι προκαλεί:

1 Τον εμπλουτισμό του καυσίμου κατά την επιτάχυνση.
2 Φθορά στο σύστημα πέδησης.
3 Ηχορύπανση.
Ερώτηση 49

Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:

1 Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
2 Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
3 Μείωση του κόστους συντήρησης.
Ερώτηση 50

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

1 Λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών.
2 Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
3 Είναι λιγότερο θορυβώδης.
Ερώτηση 51

Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:

1 Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.
2 Στη συντήρηση του οχήματος.
3 Στην ευστάθεια του οχήματος.
Ερώτηση 52

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στη μηχανή:

1 Δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό.
2 Πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό.
3 Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος.
Ερώτηση 53

Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

1 Από δύο οδηγούς για το ίδιο όχημα.
2 Από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα.
3 Ως πιστωτική κάρτα.
Ερώτηση 54

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να:

1 Του αφαιρέσετε τα ρούχα.
2 Του προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας.
3 Του εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα.
Ερώτηση 55

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:

1 Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
2 Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
3 Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
Ερώτηση 56

Όταν ένα όχημα με φορτίο μεταφέρεται σε πλοίο:

1 Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ίδια συστήματα ασφάλισης με αυτά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση φορτίου που μεταφέρεται οδικώς.
2 Αρκεί η ασφάλιση του φορτίου στο όχημα.
3 Είναι απαραίτητη η ασφάλιση του οχήματος στο πλοίο.
Ερώτηση 57

Σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να παραδώσει:

1 Τη συσκευή του ταχογράφου.
2 Φύλλο εκτύπωσης με τις σχετικές πληροφορίες.
3 Τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.
Ερώτηση 58

Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26.000 κιλά . Το μεικτό βάρος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα:

1 26.000 κιλά.
2 22.000 κιλά.
3 14.000 κιλα.
Ερώτηση 59

Η εξασφάλιση καταλύματος για την απόκρυψη λαθρομετανάστη:

1 Τιμωρείται από τη χώρα προορισμού του.
2 Επιβραβεύεται από τη χώρα προέλευσης του.
3 Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
Ερώτηση 60

Μετά από ένα απότομο φρενάρισμα το φορτίο μπορεί να μην είναι ασφαλές:

1 Ο οδηγός πρέπει να συνεχίσει με πιο χαμηλή ταχύτητα.
2 Ο οδηγός πρέπει να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές.
3 Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για να ελέγξει το φορτίο.