Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς εμπορευμάτων:
1. Ασκεί όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Γ ή Γ+Ε).
2. Ασκεί όποιος διαθέτει στην κατοχή του φορτηγό με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων.
3. Ασκούν μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.

Ερώτηση 2

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:
1. Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
2. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
3. Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.

Ερώτηση 3

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης:
1. Κατευθύνει το όχημα σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού.
2. Επιτρέπει το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
3. Μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στους τροχούς.

Ερώτηση 4

Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
1. Ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει ψυκτικό υγρό.
2. Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
3. Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.

Ερώτηση 5

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) υποκαθιστά:
1. Τον αναστολέα διαφορικού.
2. Το ΑBS.
3. Τους μειωτήρες κινητηρίων αξόνων.

Ερώτηση 6

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) παρεμβαίνει:
1. Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών.
2. Στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου.
3. Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπισθίων ελαστικών.

Ερώτηση 7

Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι:
1. Η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
2. Η διάμετρος του σώτρου, η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα.
3. Ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.

Ερώτηση 8

Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ:
1. Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
2. Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3. Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.

Ερώτηση 9

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
1. Εξαρτάται από την εκάστοτε ταχύτητα.
2. Εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.
3. Δεν εξαρτάται από την ταχύτητα.

Ερώτηση 10

Η απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος:
1. Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
2. Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
3. Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.

Ερώτηση 11

Το σύστημα ΑLB είναι μία ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με:
1. Το φορτίο.
2. Το συντελεστή πρόσφυσης.
3. Την ταχύτητα.

Ερώτηση 12

Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του φορτηγού:
1. Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.
2. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκην.
3. Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.

Ερώτηση 13

Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται:
1. Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
2. Στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα.
3. Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.

Ερώτηση 14

Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών:
1. Αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης.
2. Ανάβουν τα φώτα πέδησης.
3. Απενεργοποιείται αυτόματα το ΑΒ5.

Ερώτηση 15

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
2. Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3. Προστατεύει το περιβάλλον.

Ερώτηση 16

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, είναι:
1. Η βαρύτητα, η τριβή, η έλξη.
2. Η χημική, η θερμική, η ελκτική.
3. Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.

Ερώτηση 17

Το μέγεθος της τριβής μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος είναι ανεξάρτητο από:
1. Το είδος των επιφανειών που έρχονται οε επαφή.
2. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.
3. Το μεικτό βάρος του οχήματος.

Ερώτηση 18

Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή σε:
1. Σε ανωφέρεια.
2. Σε κατωφέρεια.
3. Σε στροφή.

Ερώτηση 19

Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να:
1. Κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε.
2. Κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση.
3. Διαγράφει καμπύλη τροχιά.

Ερώτηση 20

Η ασφαλής φόρτωση δεν είναι ευθύνη:
1. Του οδηγού.
2. Των αστυνομικών αρχών.
3. Του υπεύθυνου της φόρτωσης.

Ερώτηση 21

Όταν σκεπάζετε το φορτίο με περισσότερα από ένα καλύμματα:
1. Πρέπει να αρχίσετε με το πιο πίσω κάλυμμα καταλήγοντας προς τα εμπρός.
2. Πρέπει όλα τα καλύμματα να είναι από πλαστικό.
3. Πρέπει να αρχίσετε με τα μπροστινά καλύμματα καταλήγοντας προς τα πίσω.

Ερώτηση 22

Όταν ένα όχημα με φορτίο μεταφέρεται σε πλοίο:
1. Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ίδια συστήματα ασφάλισης με αυτά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση φορτίου που μεταφέρεται οδικώς.
2. Αρκεί η ασφάλιση του φορτίου στο όχημα.
3. Είναι απαραίτητη η ασφάλιση του οχήματος στο πλοίο.

Ερώτηση 23

Για τη σωστή τοποθέτηση του φορτίου σχετικά με το κέντρο βάρους του επιλέξτε το σωστό σχήμα:
oo195
1. Κέντρο.
2. Δεξιά.
3. Αριστερά.

Ερώτηση 24

Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
1. 90 ώρες.
2. 100 ώρες.
3. 112 ώρες.

Ερώτηση 25

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους:
1. 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 2.
2. 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
3. 3 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.

Ερώτηση 26

Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
1. 56 ώρες.
2. 58 ώρες.
3. 50 ώρες.

Ερώτηση 27

Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:
1. Ως άλλη εργασία.
2. Ως ανάπαυση.
3. Ως ύπνος.

Ερώτηση 28

Σε περίπτωση δυο οδηγών:
1. Μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
2. Δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
3. Όποιος δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη.

Ερώτηση 29

Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένειτα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων με μεικτό βάρος:
1. Του 1,5 τόνου.
2. Των 3,5 τόνων.
3. Των 7 τόνων.

Ερώτηση 30

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:
1. Προαιρετικός.
2. Υποχρεωτικός.
3. Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.

Ερώτηση 31

Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
1. Από δύο οδηγούς για το ίδιο όχημα.
2. Από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα.
3. Ως πιστωτική κάρτα.

Ερώτηση 32

Η ωριαία παραμονή οδηγού εντός πλοίου καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο ως:
1. «Ανάπαυση» αν έχει πρόσβαση σε κλίνη.
2. «Διαθεσιμότητα».
3. «Διάλειμμα».

Ερώτηση 33

Η χερσαία φορτωτική υπογράφεται:
1. Μονό από τον μεταφορέα.
2. Από τον αποστολέα και τον μεταφορέα.
3. Από τον αποστολέα ή τον μεταφορέα.

Ερώτηση 34

Οι άδειες ΕΔΥΜ:
1. Είναι ετήσιας διάρκειας.
2. Ισχύουν για 2 έτη.
3. Ισχύουν για 3 έτη.

Ερώτηση 35

Πώς επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του συμβολαίου (σύμβασης) μεταφοράς CMR;
1. Με το δελτίο παραδόσεως διεθνούς φορτωτικής (CMR), που εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας.
2. Με συμβολαιογραφική πράξη, που υπογράφουν φορτωτής και αποστολέας.
3. Με υπεύθυνη δήλωση που χορηγεί ο αποστολέας στο μεταφορέα.

Ερώτηση 36

Φορτηγό μεταφέρει ευπαθή προϊόντα από την Ελλάδα στη Γερμανία και εγκλωβίζεται στην Ιταλία, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων. Τα εμπορεύματα καταστρέφονται. Ευθύνεται ο μεταφορέας;
1. Όχι, εφόσον αποδείξει ότι η ακινητοποίηση του οχήματος του δεν μπορούσε να προβλεφθεί, όση επιμέλεια κι αν κατέβαλε ο μεταφορέας.
2. Ναι, γιατί έπρεπε να έχει ενημερωθεί για το γεγονός της απεργίας, ώστε να ακολουθήσει άλλο δρομολόγιο.
3. Όχι, γιατί η ευθύνη βαραίνει τον αποστολέα, που έπρεπε να ενημερώσει τον μεταφορέα για την απεργία.

Ερώτηση 37

Το Πιστοποιητικό Τ5 είναι:
1. Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης αγροτικών προϊόντων.
2. Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης ευπαθών τροφίμων.
3. Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως καύσιμα κτλ.

Ερώτηση 38

Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδο του στη χώρα, ο μεταφορέας:
1. Απαλλάσσεται.
2. Έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις.
3. Τιμωρείται μέχρι και με ισόβια κάθειρξη.

Ερώτηση 39

Η εργονομία ασχολείται με:
1. Τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές προσώπων και αγαθών.
2. Το εργατικό δίκαιο.
3. Τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας.

Ερώτηση 40

Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:
1. Η άνεση.
2. Η ασφάλεια.
3. Η αύξηση της αποδοτικότητας.

Ερώτηση 41

Η λειτουργία της ζώνης ασφαλείας στηρίζεται σε ένα μηχανισμό που λειτουργεί σαν:
1. Ρολόι.
2. Πυξίδα.
3. Εκκρεμές.

Ερώτηση 42

Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2008) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή:
1. Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού.
2. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
3. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού.

Ερώτηση 43

Σε διαδικασία σταθερής στροφής, η ροπή ευστάθειας που συγκρατεί το όχημα σε όρθια θέση προέρχεται από:
1. Την ένταση της δύναμης πέδησης που ασκεί ο οδηγός.
2. Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
3. Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά.

Ερώτηση 44

Δυναμική ευστάθεια φορτηγού είναι η ευστάθεια του φορτηγού:
1. Όταν σε αυτό ασκούνται δυνάμεις.
2. Κατά τη διαδικασία ελιγμών αποφυγής εμποδίου.
3. Όταν αυτό είναι εμφορτο.

Ερώτηση 45

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
1. Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση.
2. Ανατροπή και έλεγχος διεύθυνσης σε σταθερή στροφή.
3. Τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις.

Ερώτηση 46

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
1. 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
2. 20 m από ίο ακινητοποιημένο όχημα.
3. 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

Ερώτηση 47

Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι:
1. Ανώφελη.
2. Προαιρετική αλλά χρήσιμη.
3. Υποχρεωτική.

Ερώτηση 48

Κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι:
1. Το ανθρώπινο σώμα και η γη.
2. Το στεγνό ξύλο και το πλαστικό.
3. Το σύρμα και το αλουμινόχαρτο.

Ερώτηση 49

Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που:
1. Είναι υπαίτιοι ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
2. Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν.
3. Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.

Ερώτηση 50

Σε περίπτωση σύγκρουσης με όχημα που ανήκει σε αλλοδαπό που διαμένει εκτός Ελλάδας, την αποζημίωση θα την καταβάλει:
1. Το Επικουρικό Κεφάλαιο.
2. Η πρεσβεία της χώρας διαμονής του.
3. Το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως.

Ερώτηση 51

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια ζωής είναι:
1. 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
2. 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
3. 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.

Ερώτηση 52

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Αλκοόλ.
2. Καφέ.
3. Χυμούς.

Ερώτηση 53

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:
1. Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
2. Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
3. Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.

Ερώτηση 54

Γενικά παρατηρείται ότι οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά:
1. Υποτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
2. Υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
3. Έχουν ακριβή εκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων τους.

Ερώτηση 55

Η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στο κέντρο της πόλης προκαλεί:
1. Φθορά στο οδόστρωμα των αυτοκινητόδρομων.
2. Γενικότερη αναβάθμιση.
3. Γενικότερη υποβάθμιση.

Ερώτηση 56

Μεταξύ των οχλήσεων που προκαλούν οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι:
1. Η οδική ασφάλεια.
2. Η αισθητική υποβάθμιση του κέντρου της πόλης.
3. Τα οδικά ατυχήματα.

Ερώτηση 57

Οι εταιρείες κοινού φορτίου εκτελούν μεταφορές αγαθών:
1. Χωρίς κάποιο ειδικό μέσο μεταφοράς.
2. Για κοινωφελείς σκοπούς.
3. Για ανώφελους σκοπούς.

Ερώτηση 58

Η περιοδικότητα της συντήρησης του οχήματος:
1. Καθορίζεται από τη νομοθεσία.
2. Καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
3. Εξαρτάται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.

Ερώτηση 59

Για τη διενέργεια μιας σύνθετης μεταφοράς, εκδίδεται:
1. Αριθμός εγγράφων ίσος με τον αριθμό των ενδιάμεσων διαδοχικών τμημάτων της.
2. Αριθμός εγγράφων ίσος με τον αριθμό των εμπλεκόμενων μεταφορέων.
3. Ενιαίο έγγραφο.

Ερώτηση 60

Η τεχνολογία της Ζύγισης εν Κινήσει γίνεται:
1. μέσω κατάλληλου συστήματος που βρίσκεται εγκατεστημένο στο οδόστρωμα
2. με χρήση γεφυροπλάστιγγας
3. μέσω διαδικτύου