Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς εμπορευμάτων:
1. Ασκούν μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.
2. Ασκεί όποιος διαθέτει στην κατοχή του φορτηγό με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων.
3. Ασκεί όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Γ ή Γ+Ε).

Ερώτηση 2

Στην Ελλάδα, η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίστηκε σε:
1. 70 ώρες.
2. 35 ώρες.
3. 25 ώρες.

Ερώτηση 3

Δημόσιας Χρήσης είναι ένα φορτηγό που:
1. Είναι απορριμματοφόρο του Δήμου.
2. Ανήκει σε μια ιδιωτική μεταφορική εταιρεία.
3. Ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ερώτηση 4

Ένας συρμός μπορεί να αποτελείται από:
1. Ένα διαξονικό φορτηγό και ένα διαξονικό ρυμουλκούμενο.
2. Ένα μονοαξονικό φορτηγό και ένα τριαξονικό ρυμουλκούμενο.
3. Ένα τριαξονικό φορτηγό και ένα μονοαξονικό ημιρυμουλκούμενο.

Ερώτηση 5

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταδίδει την κίνηση:
1. Από τους κινητήριους τροχούς στους διευθυντηρίους.
2. Από το τιμόνι στους τροχούς.
3. Από τον κινητήρα στους τροχούς.

Ερώτηση 6

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Είναι λιγότερο θορυβώδης.
2. Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
3. Λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών.

Ερώτηση 7

Ο έλεγχος της πίεσης του λαδιού γίνεται όταν:
1. Το φορτηγό είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.
2. Γίνεται αλλαγή λαδιών.
3. Το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.

Ερώτηση 8

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
1. Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2. Ακουστεί θόρυβος.
3. Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

Ερώτηση 9

Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
1. Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.
2. Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
3. Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.

Ερώτηση 10

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
1. Δεν εξαρτάται από την ταχύτητα.
2. Εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.
3. Εξαρτάται από την εκάστοτε ταχύτητα.

Ερώτηση 11

Σε κατωφέρειες, συνιστάται η οδήγηση:
1. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 12

Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:
1. Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.
2. Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων.
3. Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 13

Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:
1. Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
2. Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3. Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.

Ερώτηση 14

Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:
1. Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
2. Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
3. Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.

Ερώτηση 15

Το μέγεθος της τριβής μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος είναι ανεξάρτητο από:
1. Το μεικτό βάρος του οχήματος.
2. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.
3. Το είδος των επιφανειών που έρχονται οε επαφή.

Ερώτηση 16

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει:
1. Δεν μεταβάλλεται.
2. Αυξάνεται.
3. Μειώνεται.

Ερώτηση 17

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:
1. Δεν μεταβάλλεται.
2. Είναι εν γένει μικρότερη.
3. Είναι εν γένει μεγαλύτερη.

Ερώτηση 18

Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να:
1. Διαγράφει καμπύλη τροχιά.
2. Κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση.
3. Κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε.

Ερώτηση 19

Το φορτίο φορτηγού επηρεάζεται:
1. Και από την ορμή και από την αδράνεια.
2. Από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή.
3. Απο την ορμή αλλά όχι απο την αδράνεια.

Ερώτηση 20

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι η αντίσταση του:
1. Στους χειρισμούς του οδηγού.
2. Στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης.
3. Στην ανατροπή.

Ερώτηση 21

Συχνή πίεση στον ποδομοχλό επιτάχυνσης (γκάζι) αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου διότι προκαλεί:
1. Ηχορύπανση.
2. Φθορά στο σύστημα πέδησης.
3. Τον εμπλουτισμό του καυσίμου κατά την επιτάχυνση.

Ερώτηση 22

Η ασφαλής φόρτωση δεν είναι ευθύνη:
1. Του υπεύθυνου της φόρτωσης.
2. Των αστυνομικών αρχών.
3. Του οδηγού.

Ερώτηση 23

Όταν βρέχονται τα σχοινιά:
1. Μειώνεται η αντοχή τους.
2. Δεν πρέπει να στεγνώνουν με φυσικό τρόπο.
3. Δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιούνται.

Ερώτηση 24

Για τη σωστή τοποθέτηση του φορτίου σχετικά με το κέντρο βάρους του επιλέξτε το σωστό σχήμα:
oo195
1. Αριστερά.
2. Δεξιά.
3. Κέντρο.

Ερώτηση 25

Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:
1. Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.
2. Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
3. Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.

Ερώτηση 26

Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
1. 56 ώρες.
2. 50 ώρες.
3. 45 ώρες.

Ερώτηση 27

Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:
1. Καταγράφεται στον ταχογράφο.
2. Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
3. Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.

Ερώτηση 28

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
1. Τη χιλιομετρική θέση.
2. Τη διανυόμενη απόσταση.
3. Την ταχύτητα κίνησης.

Ερώτηση 29

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:
1. Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
2. Υποχρεωτικός.
3. Προαιρετικός.

Ερώτηση 30

Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο:
1. Αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του.
2. Επιτρέπεται για προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων.
3. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη και επισύρει κυρώσεις.

Ερώτηση 31

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
1. «Άλλες εργασίες».
2. «Διαθεσιμότητα».
3. «2ος οδηγός».

Ερώτηση 32

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Μετά από κάθε επισκευή του.
2. Κάθε χρόνο.
3. Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.

Ερώτηση 33

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών.
2. Κάθε χρόνο.
3. Πριν από κάθε διαδρομή.

Ερώτηση 34

Ποια στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στη φορτωτική;
1. Το όνομα και η κατοικία του μεταφορέα.
2. Το τηλέφωνο του παραλήπτη.
3. Το όνομα και το τηλέφωνο του αποστολέα.

Ερώτηση 35

Η μεταφορά εμπορευμάτων από Ελλάδα προς Τουρκία με σερβικό φορτηγό αυτοκίνητο είναι:
1. Διμερής μεταφορά.
2. Τριγωνική μεταφορά.
3. Τράνζιτ (transit) μεταφορά.

Ερώτηση 36

Ποια βασικά στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στο δελτίο CMR;
1. Οι διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη, η άδεια οδήγησης του οδηγού και τα τηλέφωνα του παραλήπτη.
2. Στοιχεία αποστολέα, παραλήπτη, μεταφορέα, τόπο παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων, περιγραφή εμπορευμάτων, αριθμό δεμάτων, μεικτό Βάρος κτλ.
3. Τόπος κατοικίας του οδηγού και του αποστολέα.

Ερώτηση 37

Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR) δεν περιέχει:
1. Τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων.
2. Το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη.
3. Τις απαιτούμενες οδηγίες και τις τελωνιακές και λοιπές διατυπώσεις.

Ερώτηση 38

Τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να φθάσει στον προορισμό του σύμφωνα με τη CMR;
1. Να μην εκτελέσει τη μεταφορά.
2. Να ζητήσει οδηγίες από τον αποστολέα.
3. Να ζητήσει οδηγίες από τον παραλήπτη.

Ερώτηση 39

Εάν ο παραλήπτης αρνείται να παραλάβει τα εμπορεύματα, τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας σύμφωνα με τη CMR;
1. Να παραδώσει τα εμπορεύματα και να αποστείλει με courier στον παραλήπτη το αντίγραφο CMR.
2. Να παραδώσει τα εμπορεύματα στον παραλήπτη, φωνάζοντας την αστυνομία για να αναγκαστεί ο παραλήπτης να παραλάβει το αντίγραφο CMR.
3. Δικαιούται να παραδώσει τα εμπορεύματα χωρίς να υποχρεούται να παραδώσει το δεύτερο αντίγραφο του δελτίου CMR.

Ερώτηση 40

Τι θα πρέπει να έχει υπόψη του ο μεταφορέας στις περιπτώσεις απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησης παράδοσης των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;
1. Να είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για την απώλεια, τη βλάβη ή την καθυστέρηση.
2. Να βεβαιώσει προφορικά ή με υπεύθυνη δήλωση αποστολέα και παραλήπτη ότι δεν ευθύνεται αυτός για τη απώλεια, τη Βλάβη ή την καθυστέρηση.
3. Να προσπαθήσει να αποκρύψει με κάθε τρόπο το γεγονός από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη.

Ερώτηση 41

Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο:
1. Τον τουρισμό.
2. Την εγκληματικότητα.
3. Την εγκατάσταση τους σε άλλο μέρος.

Ερώτηση 42

Η λαθρομετανάστευση είναι μορφή μετανάστευσης, η οποία ενέχει το στοιχείο του «παρανόμου», σε σχέση με:
1. Το παρελθόν των μεταναστών στις χώρες τους.
2. Τις χώρες προορισμού.
3. Τις χώρες προέλευσης.

Ερώτηση 43

Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδο του στη χώρα, ο μεταφορέας:
1. Τιμωρείται μέχρι και με ισόβια κάθειρξη.
2. Έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις.
3. Απαλλάσσεται.

Ερώτηση 44

Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:
1. Στην ευστάθεια του οχήματος.
2. Στη συντήρηση του οχήματος.
3. Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.

Ερώτηση 45

Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι:
1. Ο άνθρωπος.
2. Οι καιρικές συνθήκες.
3. Τα έργα υποδομής.

Ερώτηση 46

Στην Ευρώπη, οι δυο βασικότερες αιτίες των σοβαρών (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχημάτων με φορτηγά είναι:
1. Ο ανθρώπινος παράγοντας και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
2. Οι αστοχίες της υποδομής και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
3. Ο ανθρώπινος παράγοντας και οι μηχανικές βλάβες.

Ερώτηση 47

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:
1. Με άναμμα του δεξιού φλας.
2. Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
3. Με άμεση και απότομη πέδηση.

Ερώτηση 48

Για να αποφευχθεί η αποκόλληση τροχού , πρέπει να γίνεται έλεγχος των παξιμαδιών :
1. Σε μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό σφίξιμο τους.
2. Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό τους σφίξιμο.
3. Μόνο κατά τη διάρκεια του αρχικού σφιξίματος τους.

Ερώτηση 49

Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικοΰ συστήματος πέδησης,:
1. Το φρένο στάθμευσης λειτουργεί, αλλά όχι το φρένο έκτακτης ανάγκης.
2. Το φρένο έκτακτης ανάγκης λειτουργεί, αλλά το φρένο στάθμευσης όχι.
3. Τα φρένα στάθμευσης και έκτακτης ανάγκης λειτουργούν κανονικά.

Ερώτηση 50

Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο:
1. 911.
2. 112.
3. 100.

Ερώτηση 51

Κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι:
1. Το σύρμα και το αλουμινόχαρτο.
2. Το στεγνό ξύλο και το πλαστικό.
3. Το ανθρώπινο σώμα και η γη.

Ερώτηση 52

Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης κατόπιν συμφωνίας με τον άλλο οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος με:
1. Υλικές ζημιές.
2. Νεκρό.
3. Σοβαρό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.

Ερώτηση 53

Ύστερα από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και με μεγάλες υλικές ζημιές, εξελίσσονται (συνήθως) δυο δικαστικές διαδικασίες:
1. Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του υπαίτιου οδηγού.
2. Η ποινική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού.
3. Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων.

Ερώτηση 54

Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:
1. Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.
2. Αύξηση σωματικού βάρους.
3. Απώλεια σωματικού βάρους.

Ερώτηση 55

Γενικά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαινομένου της κόπωσης του οδηγού είναι οι:
1. Πρώτες πρωινές.
2. Μεσημβρινές.
3. Απογευματινές.

Ερώτηση 56

Μακροπρόθεσμο και έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει:
1. Διαρκή κόπωση.
2. Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
3. Διαρκή ευφορία.

Ερώτηση 57

Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε μεταφορές προϊόντων:
1. Μεγάλης αξίας.
2. Κατά μήκος μεγάλων αποστάσεων.
3. Εντός των πόλεων.

Ερώτηση 58

Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα μέσα, όπως:
1. Μεταφορά από «εργοστάσιο σε κατάστημα», ασυμβατότητα υποδομών.
2. Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών.
3. Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», συμβατότητα υποδομών.

Ερώτηση 59

Κατά τη διενέργεια εμπορευματικής μεταφοράς με ΦΙΧ αυτοκίνητο:
1. Ο οδηγός του ΦΙΧ δεν οφείλει να έχει ΠΕΙ.
2. Οδηγός του ΦΙΧ έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με την επιχείρηση.
3. Η μεταφορά πρέπει να αποτελεί κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης.

Ερώτηση 60

Νομική μορφή εταιρείας οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι η:
1. Συλλογική επιχείρηση.
2. Εταιρεία απεριόριστης ευθύνης.
3. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.