Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ:
1. Χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
2. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
3. Οφείλουν να παρακολουθήσουν την αρχική επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών.

Ερώτηση 2

Μετά την παρέλευση πενταετίας από την απόκτηση ΠΕΙ, ο οδηγός, προκείμενου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα:
1. Δεν έχει καμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, βάσει εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης.
2. Υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης.
3. Υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετάσχει σε εξετάσεις.

Ερώτηση 3

Ένας συρμός μπορεί να αποτελείται από:
1. Ένα διαξονικό φορτηγό και ένα διαξονικό ρυμουλκούμενο.
2. Ένα μονοαξονικό φορτηγό και ένα τριαξονικό ρυμουλκούμενο.
3. Ένα τριαξονικό φορτηγό και ένα μονοαξονικό ημιρυμουλκούμενο.

Ερώτηση 4

Ο κινητήρας των οχημάτων μετατρέπει:
1. Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα.
2. Τη θερμική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
3. Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.

Ερώτηση 5

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
1. Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2. Ακουστεί θόρυβος.
3. Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

Ερώτηση 6

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι:
1. Η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης.
2. Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα.
3. Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα.

Ερώτηση 7

Το μέγεθος της ισχύος είναι:
1. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.

Ερώτηση 8

Η καμπύλη ισχύος παρέχει τη σχέση μεταξύ:
1. Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
2. Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3. Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.

Ερώτηση 9

Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται:
1. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 10

Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:
1. Έχει ίδια απόδοση.
2. Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
3. Έχει μικρότερη απόδοση.

Ερώτηση 11

Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει:
1. Σε καιρό βροχής.
2. Σε υψηλές θερμοκρασίες.
3. Σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Ερώτηση 12

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑSR. «μετρούν»:
1. Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.
2. Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
3. Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.

Ερώτηση 13

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται:
1. Θερμική.
2. Κινητική.
3. Ελκτική.

Ερώτηση 14

Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται:
1. Ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού.
2. Στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς.
3. Στους άξονες και μέσω αυτών στους τροχούς.

Ερώτηση 15

«Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
1. Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου.
2. Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
3. Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους.

Ερώτηση 16

Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από:
1. Τα φρένα.
2. Την ανάρτηση.
3. Τα ελαστικά.

Ερώτηση 17

Όταν η μάζα ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
1. Τετραπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Υποδιπλασιάζεται.

Ερώτηση 18

Η επιτάχυνση ωθεί το φορτίο:
1. Προς το εσωτερικό της στροφής.
2. Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
3. Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.

Ερώτηση 19

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι η αντίσταση του:
1. Στους χειρισμούς του οδηγού.
2. Στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης.
3. Στην ανατροπή.

Ερώτηση 20

Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
1. Η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
2. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3. Η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση.

Ερώτηση 21

Η ορθολογική οδήγηση:
1. Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.
2. Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
3. Περιλαμβάνει την ασφαλή και οικονομική οδήγηση.

Ερώτηση 22

Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο:
1. 1 φορά το χρόνο.
2. 1 φορά το μήνα.
3. 1 φορά το εξάμηνο.

Ερώτηση 23

Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:
1. Μείωση του κόστους συντήρησης.
2. Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
3. Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

Ερώτηση 24

Ο οδηγός φορτηγού είναι υπεύθυνος:
1. Για το Βάρος και την ασφάλιση του φορτίου.
2. Αποκλειστικά για τη σωστή οδήγηση.
3. Μονό για την έγκαιρη μεταφορά του φορτίου.

Ερώτηση 25

Τα κυλινδρικά φορτία (π.χ. βαρέλια) μπορούν να τοποθετηθούν όρθια, εάν:
1. Το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο της διαμέτρου.
2. Το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο της διαμέτρου.
3. Το μήκος των κυλίνδρων είναι μικρότερο από το διπλάσιο της διαμέτρου.

Ερώτηση 26

Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να:
1. Έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm.
2. Είναι το πολύ τρίκλωνα.
3. Έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm.

Ερώτηση 27

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι περιορισμοί ωραρίου εργασίας διασφαλίζουν ίσους όρους:
1. Στις μετακινήσεις των μεταναστών.
2. Στην εύρεση εργασίας.
3. Στον ανταγωνισμό.

Ερώτηση 28

Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δυο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει:
1. Το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
2. Περισσότερες από 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
3. Το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.

Ερώτηση 29

Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:
1. Τουλάχιστον 57 ωρών.
2. Τουλάχιστον 33 ωρών.
3. Το πολύ 45 ωρών.

Ερώτηση 30

Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
1. 50 ώρες.
2. 58 ώρες.
3. 56 ώρες.

Ερώτηση 31

Πώς επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του συμβολαίου (σύμβασης) μεταφοράς CMR;
1. Με υπεύθυνη δήλωση που χορηγεί ο αποστολέας στο μεταφορέα.
2. Με συμβολαιογραφική πράξη, που υπογράφουν φορτωτής και αποστολέας.
3. Με το δελτίο παραδόσεως διεθνούς φορτωτικής (CMR), που εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας.

Ερώτηση 32

Πότε παύει η ευθύνη του μεταφορέα σύμφωνα με τη CMR;
1. Με την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης.
2. Με την παράδοση των εμπορευμάτων και την ανεπιφύλακτη παραλαβή τους από τον παραλήπτη.
3. Με την άφιξη του οχήματος στο χώρο παράδοσης.

Ερώτηση 33

Έχει ευθύνη ο μεταφορέας για ζημιές που οφείλονται σε ίδια ελαττώματα του μεταφερόμενου πράγματος σύμφωνα με τη CMR;
1. Όχι, την ευθύνη έχει ο αποστολέας και ο μεταφορέας δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι τα εμπορεύματα που παρέλαβε ήταν ελαττωματικά.
2. Όχι, την ευθύνη έχει ο κατασκευαστής του εμπορεύματος.
3. Όχι, αλλά θα πρέπει να αποδείξει ότι τα εμπορεύματα που παρέλαβε εμφάνιζαν ελάττωμα.

Ερώτηση 34

Ποια είναι η ευθύνη του μεταφορέα, σύμφωνα με τη CMR;
1. Ευθύνεται μόνο για ζημιές που προκλήθηκαν από τον τρόπο που οδηγεί το όχημα.
2. Ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων, για τη Βλάβη τους και για την οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση.
3. Ευθύνεται μόνο για την καθυστέρηση παράδοσης των εμπορευμάτων.

Ερώτηση 35

Σύμφωνα με τη CMR, ο μεταφορέας ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων και για τη βλάβη τους:
1. Στην περίπτωση λανθασμένης ενέργειας του προσώπου στο οποίο εκμίσθωσε το όχημα.
2. Στην περίπτωση την οποία υπήρχε ελάττωμα του εμπορεύματος που δεν μπορούσε να εντοπίσει ο μεταφορέας.
3. Στην περίπτωση που η απώλεια προκλήθηκε από υπαιτιότητα του αποστολέα.

Ερώτηση 36

Φορτηγό μεταφέρει ευπαθή προϊόντα από την Ελλάδα στη Γερμανία και εγκλωβίζεται στην Ιταλία, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων. Τα εμπορεύματα καταστρέφονται. Ευθύνεται ο μεταφορέας;
1. Όχι, γιατί η ευθύνη βαραίνει τον αποστολέα, που έπρεπε να ενημερώσει τον μεταφορέα για την απεργία.
2. Ναι, γιατί έπρεπε να έχει ενημερωθεί για το γεγονός της απεργίας, ώστε να ακολουθήσει άλλο δρομολόγιο.
3. Όχι, εφόσον αποδείξει ότι η ακινητοποίηση του οχήματος του δεν μπορούσε να προβλεφθεί, όση επιμέλεια κι αν κατέβαλε ο μεταφορέας.

Ερώτηση 37

Το κάθε δελτίο TIR για πόσα δρομολόγια ισχύει;
1. Για ένα δρομολόγιο, με επιστροφή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα.
2. Για ένα μόνο δρομολόγιο.
3. Για ένα δρομολόγιο, μετ' επιστροφής.

Ερώτηση 38

Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι σημαντική για την άνεση και για την ασφάλεια του. Εξαρτάται από:
1. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος.
2. Τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού.
3. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού.

Ερώτηση 39

Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας έχουν:
1. Άτομα που το βάρος τους είναι πάνω από 120 κιλά.
2. Άτομα που το ανάστημά τους είναι κάτω από 1,50 μετρά.
3. Οι έγκυες γυναίκες.

Ερώτηση 40

Στην Ευρώπη, οι δυο βασικότερες αιτίες των σοβαρών (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχημάτων με φορτηγά είναι:
1. Ο ανθρώπινος παράγοντας και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
2. Οι αστοχίες της υποδομής και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
3. Ο ανθρώπινος παράγοντας και οι μηχανικές βλάβες.

Ερώτηση 41

Σε διαδικασία σταθερής στροφής, οι αποσταθεροποιητικές τάσεις -που μπορεί να οδηγήσουν στην ανατροπή φορτηγού- προέρχονται από:
1. Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πΛευρά σε πΛευρά.
2. Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
3. Την κεντρομόλο δύναμη και την κατακόρυφη δύναμη του φορτίου.

Ερώτηση 42

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών φορτηγού, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει:
1. Ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό.
2. Μεγαλύτεροι όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό.
3. Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό.

Ερώτηση 43

Οι περισσότερες αστοχίες υδροπνευματικών συστημάτων πέδησης συμβαίνουν εξαιτίας:
1. Αύξησης υδραυλικής πίεσης ή αύξησης της κατωφερικής κλίσης.
2. Απώλειας πνευματικής πίεσης ή μηδενισμού της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους.
3. Απώλειας υδραυλικής πίεσης ή μείωσης της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους.

Ερώτηση 44

Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα:
1. Διοξειδίου του άνθρακα.
2. Ξηράς κόνεως.
3. Νερού.

Ερώτηση 45

Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, πρέπει:
1. Να σταματήσετε μόνο αν δεν παρεμποδίζεται η υπόλοιπη κυκλοφορία.
2. Να καλέσετε άμεσα την Αρχή Πολιτικής Προστασίας.
3. Οπωσδήποτε να σταματήσετε.

Ερώτηση 46

Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:
1. Επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος.
2. Ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής.
3. Επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής.

Ερώτηση 47

Σε περίπτωση ατυχήματος, κατά την οποία κάποιος έχει περιέλθει σε κατάστασης σοκ, συνιστάται να:
1. Του μιλήσετε έντονα για να τον συνετίσετε.
2. Τον καθησυχάστε με ψύχραιμα λόγια.
3. Του προσφέρετε νερό.

Ερώτηση 48

Κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι:
1. Το σύρμα και το αλουμινόχαρτο.
2. Το στεγνό ξύλο και το πλαστικό.
3. Το ανθρώπινο σώμα και η γη.

Ερώτηση 49

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια ζωής είναι:
1. 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.
2. 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
3. 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.

Ερώτηση 50

Τα έτοιμα γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι:
1. Περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών.
2. Δεν έχουν καμιά σχεδόν διατροφική αξία.
3. Έχουν υψηλή διατροφική αξία.

Ερώτηση 51

Η κατανάλωση άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας:
1. Είναι θετική για την υγεία.
2. Πρέπει να αποφεύγεται.
3. Πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση αλατιού.

Ερώτηση 52

Η καλύτερη στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους είναι:
1. Η πρόληψη του.
2. Τα ηρεμιστικά χάπια.
3. Η παραίτηση από την αγχώδη εργασία.

Ερώτηση 53

Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν το ισχυρό πλεονέκτημα:
1. Του υψηλού κόστους μεταφοράς.
2. Της υψηλής ταχύτητας μεταφοράς.
3. Του χαμηλού κόστους μεταφοράς.

Ερώτηση 54

Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα μέσα, όπως:
1. Μεταφορά από «εργοστάσιο σε κατάστημα», ασυμβατότητα υποδομών.
2. Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών.
3. Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», συμβατότητα υποδομών.

Ερώτηση 55

Η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στο κέντρο της πόλης προκαλεί:
1. Γενικότερη υποβάθμιση.
2. Γενικότερη αναβάθμιση.
3. Φθορά στο οδόστρωμα των αυτοκινητόδρομων.

Ερώτηση 56

Μεταξύ των οχλήσεων που προκαλούν οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι:
1. Τα οδικά ατυχήματα.
2. Η αισθητική υποβάθμιση του κέντρου της πόλης.
3. Η οδική ασφάλεια.

Ερώτηση 57

Στις συμβαλλόμενες εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών, τα οχήματα:
1. Δεν απασχολούνται από έναν μόνο εργοδότη, αλλά από διάφορους ανάλογα με την προσφορά εργασίας.
2. Δεσμεύονται με σύμβαση αορίστου χρόνου να εκτελούν μεταφορές.
3. Δεσμεύονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου να εκτελούν μεταφορές.

Ερώτηση 58

Οι εταιρείες κοινού φορτίου εκτελούν μεταφορές αγαθών:
1. Για ανώφελους σκοπούς.
2. Για κοινωφελείς σκοπούς.
3. Χωρίς κάποιο ειδικό μέσο μεταφοράς.

Ερώτηση 59

Βασικές λειτουργίες των εταιρειών οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι:
1. Η ενημέρωση του επιβατικού κοινού και των διεθνών οργανισμών.
2. Η αποθήκευση και η φύλαξη των εμπορευμάτων από τους οδηγούς.
3. Η οικονομική διαχείριση, το marketing και οι πωλήσεις.

Ερώτηση 60

Τα οχήματα ΦΔΧ με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο από ή ίσο με 3,5 τόνους υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε:
1. Δύο χρόνια.
2. Έξι μήνες.
3. Ένα χρόνο.