ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ένας συρμός μπορεί να αποτελείται από:

Ένα τριαξονικό φορτηγό και ένα μονοαξονικό ημιρυμουλκούμενο.
Ένα μονοαξονικό φορτηγό και ένα τριαξονικό ρυμουλκούμενο.
Ένα διαξονικό φορτηγό και ένα διαξονικό ρυμουλκούμενο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ο έλεγχος της πίεσης του λαδιού γίνεται όταν:

Το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
Γίνεται αλλαγή λαδιών.
Το φορτηγό είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Το μέγεθος της ισχύος είναι:

Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση:

Στην πράσινη περιοχή.
Στην κίτρινη περιοχή.
Στην κόκκινη περιοχή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:

Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Η αρχή λειτουργίας των επιβραδυντών βασίζεται:

Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
Στον έλεγχο της θερμοκρασίας.
Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:

Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης.
Συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων.
Προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:

Στον κινητήρα.
Στην επιφάνεια επαφής του ελαστικού με τις ζάντες.
Στο κέντρο βάρους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό:

Δύναμη βαρύτητας.
Φυγόκεντρος δύναμη.
Ελκτική δύναμη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:

Είναι σταθερό.
Μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο.
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:

Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26,000 κιλά. Το βάρος του φορτίου του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:

26.000 κιλα.
22.000 κιλά.
14.000 κιλά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

«Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:

Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος.
Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Η υπερφόρτωση προκαλεί:

Μείωση της καταπόνησης των τροχών.
Αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι η αντίσταση του:

Στην ανατροπή.
Στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης.
Στους χειρισμούς του οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης;

Της κλιματικής αλλαγής.
Της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Κατά τη φόρτωση ενός φορτηγού:

Καλό είναι να φορτώνουμε σε πλάτος και όχι σε ύψος.
Τα βαριά κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα πλαϊνά τοιχώματα.
Το κέντρο βάρους του φορτίου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ψηλότερα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Όταν έχουμε πολλά φορτία διαφορετικού βάρους, το βαρύτερο:

Δεν τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος.
Τοποθετείται στα πλαϊνά τοιχώματα του οχήματος.
Τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Τα κυλινδρικά φορτία (π.χ. βαρέλια) μπορούν να τοποθετηθούν όρθια, εάν:

Το μήκος των κυλίνδρων είναι μικρότερο από το διπλάσιο της διαμέτρου.
Το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο της διαμέτρου.
Το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο της διαμέτρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Κατά τη μεταφορά μη συσκευασμένης ξυλείας σε όχημα με πλευρικά τοιχώματα, αν το ύψος του φορτίου είναι λίγο μεγαλύτερο από το ύψος του μπροστινού, των παραπλεύρων και των πίσω πλευρών του οχήματος τότε:

Δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεταφορά.
Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα μέσα πρόσδεσης.
Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλο όχημα μεταφοράς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Κατά τη μεταφορά κορμών δέντρου τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με παράπλευρους ορθοστάτες:

Οι οποίοι πρέπει να φτάνουν μέχρι το ύψος του φορτίου.
Οι οποίοι δεν πρέπει να ξεπερνούν το ύψος του φορτίου.
Οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν διπλάσιο ύψος από το ύψος του φορτίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Το δίχτυ:

Χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει φορτία όπως η άμμος, τα μεταλλεύματα κ.λπ.
Πρέπει να διαθέτει οπές μεγαλύτερες από τα μεταφερόμενα αντικείμενα.
Πρέπει να είναι ανθεκτικό ώστε να συγκρατεί τα μεταφερόμενα αντικείμενα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Όταν το όχημα είναι άδειο:

Οι κουρτίνες δε χρειάζεται να ασφαλιστούν.
Οι κουρτίνες ασφαλίζονται όπως και όταν το όχημα είναι γεμάτο.
Πρέπει να ασφαλίζονται και οι δύο πλευρές της κουρτίνας στο ένα άκρο του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι αρχίζει τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα:

Μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας.
Μετά το πέρας επτά εργασίμων ημερών.
Της επόμενης Κυριακής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για διάλειμμα:

Τουλάχιστον 45 λεπτών.
Το πολύ 45 λεπιών.
Τουλάχιστον 35 λεπτών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:

9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μία περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον:

4,5 ωρών.
45 λεπτών.
45 ωρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:

Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.
Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
Καταγράφεται στον ταχογράφο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Σε περίπτωση δυο οδηγών:

Μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
Δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
Όποιος δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:

Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.
Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Κάθε οδηγός που οδηγεί όχημα εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο υποχρεούται να διαθέτει:

«Έξυπνη κάρτα».
Ψηφιακό ρολόι.
Συσκευή αυτόματης διέλευσης διοδίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.
Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
Με κάθε αλλαγή οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Η χερσαία φορτωτική υπογράφεται:

Μονό από τον μεταφορέα.
Από τον αποστολέα και τον μεταφορέα.
Από τον αποστολέα ή τον μεταφορέα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Κατά τις μεταφορές διέλευσης Τράνζιτ (tranzit):

Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι’ ενός κράτους στο οποίο Βρίσκεται και ο τόπος φόρτωσης και ο τόπος εκφόρτωσης.
Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δεν Βρίσκεται ο τόπος φόρτωσης αλλά Βρίσκεται ο τόπος εκφόρτωσης.
Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δε Βρίσκεται ούτε ο τόπος φόρτωσης ούτε ο τόπος εκφόρτωσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Οι άδειες ΕΔΥΜ:

Είναι ετήσιας διάρκειας.
Ισχύουν για 2 έτη.
Ισχύουν για 3 έτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Στις διεθνείς μεταφορές, για κάθε βλάβη που μπορεί να υποστεί ο μεταφορέας, ο αποστολέας:

Φέρει ευθύνη σε κάθε περίπτωση.
Φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά.
Δεν φέρει ευθύνη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Τι θα πρέπει να έχει υπόψη του ο μεταφορέας στις περιπτώσεις απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησης παράδοσης των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;

Να προσπαθήσει να αποκρύψει με κάθε τρόπο το γεγονός από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη.
Να βεβαιώσει προφορικά ή με υπεύθυνη δήλωση αποστολέα και παραλήπτη ότι δεν ευθύνεται αυτός για τη απώλεια, τη Βλάβη ή την καθυστέρηση.
Να είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για την απώλεια, τη βλάβη ή την καθυστέρηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Το Carnet Tir καλύπτει όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα;

Όλα, εκτός από τα γαλακτοκομικά και τα κατεψυγμένα τρόφιμα.
Δεν καλύπτει τη μεταφορά προϊόντων καπνού και αλκοόλ.
Δεν καλύπτει τα ευπαθή καθώς και υλικά που μεταφέρονται εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνέδρια κ.λπ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Η συνθήκη Σένγκεν είναι μία διακρατική συμφωνία που έχει ωβ στόχο τη θέσπιση κοινού πλαισίου για:

Τη διακίνηση πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών.
Την εναρμόνιση των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών-μελών.
Τις επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2008) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή:

Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού.
Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Η αρχή λειτουργίας του αερόσακου βασίζεται στην προσπάθεια:

Αύξησης του χρόνου που ο οδηγός Βιώνει τη σύγκρουση.
Μείωσης του χρόνου που ο οδηγός Βιώνει τη σύγκρουση.
Μείωσης του χρόνου κρούσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Τρεις είναι οι πλέον βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην οδική ασφάλεια:

Ο οδηγός, η οδός και το οδόστρωμα.
Ο οδηγός, το όχημα, η οδός περιλαμβανομένου και του λειτουργικού περιβάλλοντος.
Το όχημα, η σήμανση και η σηματοδότηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι:

Τα έργα υποδομής.
Οι καιρικές συνθήκες.
Ο άνθρωπος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Η πιο σημαντική ιδιότητα του οχήματος που σχετίζεται με την ευστάθεια είναι:

Ο λόγος του πραγματικού φορτίου του προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
Ο λόγος της μάζας του προς την ισχύ.
Η αντίσταση του έναντι ανατροπής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Σε διαδικασία σταθερής στροφής, οι αποσταθεροποιητικές τάσεις -που μπορεί να οδηγήσουν στην ανατροπή φορτηγού- προέρχονται από:

Την κεντρομόλο δύναμη και την κατακόρυφη δύναμη του φορτίου.
Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πΛευρά σε πΛευρά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Σε διαδικασία σταθερής στροφής, η ροπή ευστάθειας που συγκρατεί το όχημα σε όρθια θέση προέρχεται από:

Την ένταση της δύναμης πέδησης που ασκεί ο οδηγός.
Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Δυναμική ευστάθεια φορτηγού είναι η ευστάθεια του φορτηγού:

Όταν σε αυτό ασκούνται δυνάμεις.
Κατά τη διαδικασία ελιγμών αποφυγής εμποδίου.
Όταν αυτό είναι εμφορτο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Η δυναμική ευστάθεια του φορτηγού μετράται με το λόγο:

Της μάζας του προς την ισχύ.
Του πραγματικού φορτίου του προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
Μεταφοράς φορτίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Η «οπίσθια ενίσχυση» μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση:

Της στατικής ευστάθειας φορτηγού.
Της δυναμικής ευστάθειας φορτηγού.
Της ευστάθειας του φορτίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Οι περισσότερες αστοχίες υδροπνευματικών συστημάτων πέδησης συμβαίνουν εξαιτίας:

Απώλειας υδραυλικής πίεσης ή μείωσης της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους.
Απώλειας πνευματικής πίεσης ή μηδενισμού της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους.
Αύξησης υδραυλικής πίεσης ή αύξησης της κατωφερικής κλίσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο:

100.
112.
911.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, για να σταματήσετε την έντονη αιμορραγία κάποιου εξ αυτών πρέπει να:

Τον τοποθετήσετε μπρούμυτα.
Τον τοποθετήσετε ανάσκελα.
Εφαρμόσετε πίεση στην πληγή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι:

Το ανθρώπινο σώμα και η γη.
Το στεγνό ξύλο και το πλαστικό.
Το σύρμα και το αλουμινόχαρτο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Η αύξηση του χρόνου αντίδρασης του οδηγού ωθεί:

Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του.
Στη λήψη βεβιασμένων αποφάσεων.
Στο σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Μέσω της ποτάμιας ναυσιπλοΐας συνήθως μεταφέρονται προϊόντα:

Υψηλού κόστους και μεγάλου όγκου.
Χαμηλού κόστους και μικρού όγκου.
Χαμηλού κόστους και μεγάλου όγκου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Οι αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές παρουσιάζουν υψηλό μεταφορικό έργο μετρούμενο:

Σε χρηματικές μονάδες μεταφερόμενου εμπορεύματος επί τη διανυόμενη απόσταση.
Σε τονοχιλιόμετρα.
Σε επιβατοχιλιόμετρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Ο βασικός ανταγωνισμός των οδικών εμπορευματικών μεταφορών προέρχεται από:

Τις αναβαθμιζόμενες σιδηροδρομικές μεταφορές.
Τις αναβαθμιζόμενες θαλάσσιες μεταφορές.
Τις αναβαθμιζόμενες αεροπορικές μεταφορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Το σύστημα RDS/TMC είναι:

Σύστημα ψηφιακής κινητής επικοινωνίας.
Ένα γενικό πακέτο ραδιοφωνικών υπηρεσιών.
Ένα σύστημα δεδομένων με ραδιοσυχνότητες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Η παρακολούθηση της κατάστασης του φορτίου είναι εφικτή με χρήση:

Ειδικών αισθητήρων που τοποθετούνται στο φορτίο.
Ψηφιακού συστήματος που τοποθετείται στο φορτίο.
Συστήματος ραδιοσυχνοτήτων που τοποθετείται στο φορτίο.
χρονος
Unknown outcome