ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:

Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Υποχρεούνται απόκτησης ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:

Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
Που χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές εμπορευμάτων.
Που χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για τη λήψη ΠΕΙ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ:

Του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων.
Του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων.
Του κινητήρα και των τροχών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) παρεμβαίνει:

Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών.
Στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου.
Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπισθίων ελαστικών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται:

Οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
Οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά.
Μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:

Έχει μικρότερη απόδοση.
Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
Έχει ίδια απόδοση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Η ιδιαιτερότητα του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης έγκειται στο ότι:

Οι φυσούνες των φρένων αντικαθίστανται από σερβομηχανισμό.
Ο πεπιεσμένοι αέρας αντικαθίσταται από νερό.
Τα αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα αντικαθίστανται από φιάλες υδρογόνου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:

Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με:

Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Έγχυση λαδιού.
Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Προστατεύει το περιβάλλον.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Σε μεγάλες κατηφόρες με τη συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή βασικά επιτυγχάνεται:

Επιτάχυνση.
Διατήρηση της ταχύτητας ή ελαφρά επιβράδυνση.
Ακινητοποίηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου:

Ο κινητήρας σταματά να λειτουργεί.
Το όχημα ακινητοποιείται άμεσα.
Τίθεται σε λειτουργία το ΑΒS.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους προέρχεται από τον κινητήρα και μετατρέπεται τελικά σε:

Αιολική ενέργεια.
Ατμοσφαιρικούς ρύπους.
Θερμότητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:

Είναι σταθερό.
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

«Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:

Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος.
Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:

Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
Μείωση του κόστους συντήρησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι):

Έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση.
Δεν επηρεάζει την κατανάλωση.
Έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Το δίχτυ:

Χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει φορτία όπως η άμμος, τα μεταλλεύματα κ.λπ.
Πρέπει να διαθέτει οπές μεγαλύτερες από τα μεταφερόμενα αντικείμενα.
Πρέπει να είναι ανθεκτικό ώστε να συγκρατεί τα μεταφερόμενα αντικείμενα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Όταν σκεπάζετε το φορτίο με περισσότερα από ένα καλύμματα:

Πρέπει να αρχίσετε με το πιο πίσω κάλυμμα καταλήγοντας προς τα εμπρός.
Πρέπει όλα τα καλύμματα να είναι από πλαστικό.
Πρέπει να αρχίσετε με τα μπροστινά καλύμματα καταλήγοντας προς τα πίσω.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Οι κουρτίνες:

Χρησιμοποιούνται ως μέσο συγκράτησης του φορτίου.
Προστατεύουν το φορτίο από τις καιρικές συνθήκες.
Ασφαλίζουν επαρκώς το φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για φορτηγά:

Άνω των 3,5 τόνων.
Κάτω των 3,5 τόνων.
Άνω των 7 τόνων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Το διάλειμμα γίνεται:

Εκτός του οχήματος μόνο.
Εντός του οχήματος μόνο.
Εντός ή εκτός του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:

Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.
Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
Καταγράφεται στον ταχογράφο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Όταν ένας οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο, δεν πρέπει να διακόπτεται:

Καθόλου.
Πάνω από 1 φορά.
Πάνω από 2 φορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί κάνει διάλειμμα. Αυτό μπορεί να καταγραφεί στον ψηφιακό ταχογράφο:

Μόνο ιδιοχείρως.
Στη θέση «ανάπαυση».
Στη θέση «διάλειμμα 2ου οδηγού».

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Σε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής στον ψηφιακό ταχογράφο, ο οδηγός οφείλει να:

Απευθυνθεί άμεσα στις Αρμόδιες Αρχές.
Εκτυπώσει το σχετικό φύλλο και πάνω σε αυτό να επισημάνει το λάθος.
Διορθώσει ψηφιακά το λάθος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

Πριν από κάθε διαδρομή.
Κάθε χρόνο.
Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Η κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 εκδίδεται:

Στο όνομα του κατόχου του φορτηγού οχήματος.
Στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης.
Στο όνομα του ιδιοκτήτη του φορτηγού οχήματος και είναι διαφορετική για κάθε όχημα που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;

Όταν μεταφέρονται ευπαθή προϊόντα.
Όταν μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα.
Σε ταχυδρομικές μεταφορές, σε νεκρικές αποστολές και σε μεταφορές επίπλων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Στο δελτίο CMR αναγράφεται το χρονικό όριο εντός του οποίου πρέπει να συντελεστεί η μεταφορά;

Ναι, εάν οι συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν σχετικά.
Ναι, σε κάθε περίπτωση.
Μόνο αν το ζητήσει ο αποστολέας, έστω και αν ο μεταφορέας διαφωνεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Πότε παύει η ευθύνη του μεταφορέα σύμφωνα με τη CMR;

Με την άφιξη του οχήματος στο χώρο παράδοσης.
Με την παράδοση των εμπορευμάτων και την ανεπιφύλακτη παραλαβή τους από τον παραλήπτη.
Με την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Το κάθε δελτίο TIR για πόσα δρομολόγια ισχύει;

Για ένα δρομολόγιο, μετ' επιστροφής.
Για ένα μόνο δρομολόγιο.
Για ένα δρομολόγιο, με επιστροφή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Το Carnet Tir καλύπτει όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα;

Όλα, εκτός από τα γαλακτοκομικά και τα κατεψυγμένα τρόφιμα.
Δεν καλύπτει τη μεταφορά προϊόντων καπνού και αλκοόλ.
Δεν καλύπτει τα ευπαθή καθώς και υλικά που μεταφέρονται εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνέδρια κ.λπ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών έχει ευθύνη:

Μόνο για τις εθνικές μεταφορές.
Τόσο για τις εσωτερικές όσο και για τις διεθνείς μεταφορές.
Μόνο για τις διεθνείς μεταφορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Ο όρος «λαθρομετανάστη» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:

Εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.
Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
Είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τούς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Σε περίπτωση σύγκρουσης , η δύναμη που δέχεται ο οδηγός που δεν φορά ζώνη ασφαλείας:

Ασκείται σημειακά πάνω στο σώμα του.
«Μοιράζεται» σε μεγάλη επιφάνεια του σώματος του.
Είναι αντιστρόφως ανάλογη της κεντρομόλου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Φορτηγό κατηγορίας Ν3 (ταξινομημένο το 1980} είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας χωρίς να είναι υποχρεωμένο από το νόμο. Στην περίπτωση αυτή:

Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
Τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας.
Ούτε ο οδηγός ούτε ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Η πιο σημαντική ιδιότητα του οχήματος που σχετίζεται με την ευστάθεια είναι:

Ο λόγος του πραγματικού φορτίου του προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
Ο λόγος της μάζας του προς την ισχύ.
Η αντίσταση του έναντι ανατροπής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Σε διαδικασία σταθερής στροφής, η ροπή ευστάθειας που συγκρατεί το όχημα σε όρθια θέση προέρχεται από:

Την ένταση της δύναμης πέδησης που ασκεί ο οδηγός.
Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:

Οι απαιτήσεις τριβής σε δεξιά στροφή και η σταθερή επιβράδυνση πέδησης.
Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση.
Τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:

Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση.
Ανατροπή και έλεγχος διεύθυνσης σε σταθερή στροφή.
Τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Για να αποφευχθεί η αποκόλληση τροχού , πρέπει να γίνεται έλεγχος των παξιμαδιών :

Μόνο κατά τη διάρκεια του αρχικού σφιξίματος τους.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό τους σφίξιμο.
Σε μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό σφίξιμο τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Η σωστή συντήρηση και οι τακτικοί έλεγχοι του οχήματος:

Αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης.
Δεν επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης.
Μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Σε περίπτωση ατυχήματος και εάν είστε εσείς ο υπεύθυνος για τη διαχείριση της κατάστασης, πρέπει να:

Έχετε εκ των προτέρων προγραμματίσει τις ενέργειες σας.
Αποφασίσετε τις επόμενες ενέργειες σας αμέσως μετά την εκδήλωση ατυχήματος.
Αποφασίσετε για τις ενέργειες σας μετά την παρέλευση του σοκ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Οι περισσότερες αστοχίες υδροπνευματικών συστημάτων πέδησης συμβαίνουν εξαιτίας:

Απώλειας υδραυλικής πίεσης ή μείωσης της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους.
Απώλειας πνευματικής πίεσης ή μηδενισμού της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους.
Αύξησης υδραυλικής πίεσης ή αύξησης της κατωφερικής κλίσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:

Το σβήσιμο του τσιγάρου.
Η αφαίρεση των παπουτσιών των τραυματιών.
Η αφαίρεση των ρούχων των τραυματιών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως:

Τους μετακινήσετε άμεσα.
Τους κρατάτε ζεστούς.
Τους δώσετε άμεσα να πιουν αλκοόλ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να:

Του ρίξετε παγωμένο νερό.
Το ανασηκώσετε.
Το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Κατά την πρόκληση του ατυχήματος επήλθε θάνατος ή τραυμαησμός. Ποινικό δικαστήριο γίνεται οπωσδήποτε στην περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός:

Δεν είχε ασφάλιση.
Είχε καταναλώσει αλκοόλ.
Είναι επαγγελματίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Σε περίπτωση σύγκρουσης με όχημα που ανήκει σε αλλοδαπό που διαμένει εκτός Ελλάδας, την αποζημίωση θα την καταβάλει:

Το Επικουρικό Κεφάλαιο.
Η πρεσβεία της χώρας διαμονής του.
Το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Τροφές πλούσιες σε ενέργεια που πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά είναι:

Τα δημητριακά, το ρύζι, τα μακαρόνια.
Τα τηγανητά και το αλάτι.
Το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:

Απώλεια σωματικού βάρους.
Αύξηση σωματικού βάρους.
Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Οι αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές παρουσιάζουν υψηλό μεταφορικό έργο μετρούμενο:

Σε χρηματικές μονάδες μεταφερόμενου εμπορεύματος επί τη διανυόμενη απόσταση.
Σε τονοχιλιόμετρα.
Σε επιβατοχιλιόμετρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Υποχρέωση φύλαξης της κοινοτικής άδειας έχει:

Ο οδηγός.
Ο μεταφορέας.
Το Υπουργείο Μεταφορών του κράτους-μέλους της ΕΕ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Η σύμβαση που διέπει τις διεθνείς οδικές μεταφορές και καθορίζει την ευθύνη του οδικού μεταφορέα είναι η σύμβαση:

CMR.
ADR.
TIR.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα εκτελούν:

Αποκλειστικά εθνικές μεταφορές.
Αποκλειστικά διεθνείς μεταφορές.
Και τα δυο είδη μεταφορών υπό ορισμένες συνθήκες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Κατά τη διενέργεια εμπορευματικής μεταφοράς με ΦΙΧ αυτοκίνητο:

Η μεταφορά πρέπει να αποτελεί κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης.
Οδηγός του ΦΙΧ έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με την επιχείρηση.
Ο οδηγός του ΦΙΧ δεν οφείλει να έχει ΠΕΙ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Σε μια διαμεταφορά, ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς αναλαμβάνει προσωπικά:

Τη διενέργεια της μεταφοράς των εμπορευμάτων.
Τη σύνταξη του συμβολαίου μεταφοράς.
Την υποχρέωση μεταφοράς των εμπορευμάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Η περιοδικότητα της συντήρησης του οχήματος:

Καθορίζεται από τη νομοθεσία.
Καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Εξαρτάται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Το σύστημα RDS/TMC είναι:

Σύστημα ψηφιακής κινητής επικοινωνίας.
Ένα γενικό πακέτο ραδιοφωνικών υπηρεσιών.
Ένα σύστημα δεδομένων με ραδιοσυχνότητες.
χρονος
Unknown outcome