ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-05
Προτεραιότητα έναντι της επερχόμενης κυκλοφορίας.
Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας.
Προαναγγελία οδού διπλής κυκλοφορίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το ελάχιστο ύψος υπερυψωμένου λεωφορείου πρέπει να υπερβαίνει:

Τα 3 m.
Τα 3,20 m.
Τα 3,50 m.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του οδοστρώματος από ένα ζεύγος μη διευθυντηρίων αξόνων με απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη από ένα (1) μέτρο και μικρότερη ή ίση με δύο (2) μέτρα, για εθνικές μεταφορές, είναι:

17.000 kg.
20.000 kg.
22.000 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Κατά την πέδηση ενός οχήματος, με κανονικές συνθήκες, από τι κυρίως εξαρτάται η απόσταση πεδήσεως:

Από την ταχύτητα με την οποία κινείται το όχημα.
Από το είδος του συστήματος πεδήσεως.
Από τη δύναμη, με την οποία πιέζεται τον ποδομοχλό των φρένων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται, αν ένας οδηγός γίνεται υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό:

Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 1 μήνα μέχρι 1 χρόνο.
Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 μήνες μέχρι 3 χρόνια.
Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 3 μήνες μέχρι 2 χρόνια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Σε αυτοτελές όχημα με αερόφρενα, ο χρόνος πληρώσεως των αεροφυλακίων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από:

Τρία (3) λεπτά για αύξηση της πιέσεως από το 0 στο 65% της μέγιστης πιέσεως.
Δεν υπάρχει όριο, αρκεί να γεμίσουν τα αεροφυλάκια.
Δέκα (10) λεπτά για αύξηση της πιέσεως από το 0 στο 65% της μέγιστης πιέσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Πώς μεταδίδουν τα έμβολα την πίεση, που δημιουργείται από την έκρηξη του μείγματος, στο στροφαλοφόρο άξονα:

Με τον εκκεντροφόρο άξονα.
Με τα ωστήρια των βαλβίδων.
Με τη βοήθεια των διωστήρων (μπιέλες).

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Ποια είναι η βασική λειτουργία του διαφορικού:

Να διαφοροποιεί τις στροφές του ενός κινητήριου τροχού από τον άλλο.
Να αυξάνει τον αριθμό των στροφών των κινητηρίων τροχών σε σχέση με αυτές του κεντρικού άξονα μεταδόσεως της κινήσεως.
Να αλλάξει τη φορά κινήσεως κατά 40 μοίρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Όταν ο πετρελαιοκινητήρας εκπέμπει υπερβολική αιθάλη (κάπνα), τι πρέπει να κάνετε:

Να αλλάξετε το λάδι λιπάνσεως.
Να επισκευάσετε αμέσως τον κινητήρα.
Να ελέγξετε και να ρυθμίσετε την αντλία και τους εγχυτήρες καυσίμου (μπεκ) και να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Τα αστικά λεωφορεία υποχρεούνται να φέρουν σύστημα περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/ΕΕ:

Όχι.
Ναι.
χρονος
Unknown outcome