Ερώτηση 1
Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων μέσα σε κατοικημένες περιοχές, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
50 km/h.
60 km/h.
70 km/h.
Ερώτηση 2
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-23
Κατεύθυνση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.
Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.
Ερώτηση 3
Ο περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) τοποθετείται στα λεωφορεία, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, και περιορίζει την ταχύτητα αυτών σε:
90 km/h.
100 km/h.
110 km/h.
Ερώτηση 4
Ο προορισμός του διωστήρα (μπιέλας) είναι:
Να μεταφέρει την κινητική ενέργεια του εμβόλου στο στροφαλοφόρο άξονα.
Να συνδέει το έμβολο με τον εκκεντροφόρο άξονα.
Να ανοιγοκλείνει τις βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής.
Ερώτηση 5
Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός τριαξονικού λεωφορείου, για εθνικές μεταφορές, είναι:
24.000 kg.
26.000 kg.
28.000 kg.
Ερώτηση 6
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-12
Αρίθμηση εθνικών οδών.
Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.
Χιλιομέτρηση οδών.
Ερώτηση 7
Η πρόσφυση των τροχών επάνω στο δρόμο μειώνεται από:
Την παρουσία φύλλων επάνω στο οδόστρωμα.
Τον αυξημένο αριθμό στροφών του κινητήρα.
Τη χαμηλή ταχύτητα του οχήματος.
Ερώτηση 8
Τα αστικά λεωφορεία υποχρεούνται να φέρουν σύστημα περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/ΕΕ:
Όχι.
Ναι.
Ερώτηση 9
Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του οδοστρώματος από ένα διευθυντήριο άξονα (κινητήριο ή όχι) για εθνικές μεταφορές είναι:
7.500 kg.
8.000 kg.
7.000 kg.
Ερώτηση 10
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-08
Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.
Προειδοποιητική υποχρεωτικής διαδρομής.
Κατεύθυνση με μορφή βέλους μιας τοπωνυμίας μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
Χρόνος