Ερώτηση 1
Οι ζώνες ασφαλείας:
Είναι τα μοναδικά συστήματα ασφαλείας που έχουν προβλεφθεί στα αυτοκίνητα.
Είναι ασήμαντης χρησιμότητας στην κυκλοφορία.
Πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και να διατηρούνται πάντα σε καλή κατάσταση.
Ερώτηση 2
Οι ζώνες ασφαλείας για τους επιβάτες είναι υποχρεωτικές:
Στα λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
Στα τουριστικά λεωφορεία.
Στα σχολικά λεωφορεία.
Ερώτηση 3
Το μέγιστο μήκος ενός αρθρωτού λεωφορείου είναι:
15,00 m.
16,00 m.
18,75 m.
Ερώτηση 4
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-04
Ολισθηρό οδόστρωμα.
Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη αριστερά.
Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη δεξιά.
Ερώτηση 5
Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του οδοστρώματος από ένα διευθυντήριο άξονα (κινητήριο ή όχι) για εθνικές μεταφορές είναι:
7.500 kg.
8.000 kg.
7.000 kg.
Ερώτηση 6
Ποια είναι η κανονική κυκλοφορία του νερού στο σύστημα ψύξεως:
Ψυγείο-υδροχιτώνια-υδραντλία-θερμοστάτης-ψυγείο.
Ψυγείο-θερμοστάτης-υδροχιτώνια-υδραντλία-ψυγείο.
Ψυγείο-υδραντλία-υδροχιτώνια-θερμοστάτης-ψυγείο.
Ερώτηση 7
Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός τριαξονικού λεωφορείου, για εθνικές μεταφορές, είναι:
24.000 kg.
26.000 kg.
28.000 kg.
Ερώτηση 8
Ο διακόπτης κινδύνου, με τον οποίο είναι εφοδιασμένο κάθε λεωφορείο, που προορίζεται για να περιορίσει τον κίνδυνο πυρκαϊάς, όταν το όχημα είναι σε στάση, διακόπτει:
Την παροχή του καυσίμου.
Το κύκλωμα του εσωτερικού φωτισμού κινδύνου.
Το κύκλωμα κεντρικού ηλεκτρονικού κλειδώματος θυρών.
Ερώτηση 9
Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του οδοστρώματος από ένα ζεύγος μη διευθυντηρίων αξόνων με απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη από ένα (1) μέτρο και μικρότερη ή ίση με δύο (2) μέτρα, για εθνικές μεταφορές, είναι:
17.000 kg.
20.000 kg.
22.000 kg.
Ερώτηση 10
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κινητήριου άξονα ενός διαξονικού λεωφορείου, που εκτελεί εθνικές μεταφορές, είναι:
11.500 kg.
12.000 kg.
13.000 kg.
Χρόνος