ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:

f-33
Τα οχήματα συνολικού μήκους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 m.
Τα οχήματα συνολικού μήκους που υπερβαίνει τα 3,5 m.
Τα οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα 3,5 m.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για οικονομική οδήγηση και μειωμένη εκπομπή καυσαερίων:

Πίεση στα ελαστικά χαμηλότερη της κανονικής.
Γρήγορο ξεκίνημα και δυνατή επιτάχυνση.
Ένας κινητήρας που είναι καλά συντηρημένος και σωστά ρυθμισμένος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κινητήριου άξονα ενός διαξονικού φορτηγού, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

13.000 kg.
11.500 kg.
12.000 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Η εγκατάσταση και χρήση της διατάξεως του περιορισμού της ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/EE εφαρμόζεται σε φορτηγά, των οποίων το μικτό βάρος είναι:

Μικρότερο των 10.000 kg.
Μεγαλύτερο των 10.000 kg.
Μεγαλύτερο των 12.000 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Στο διπλανό σήμα ο αριθμός 30 υποδηλώνει:

f-012
Πολύ εύφλεκτα και τοξικά υγρά.
Πολύ εύφλεκτα υγρά.
Εύφλεκτα υγρά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Τα οχήματα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 7.500 kg και μήκους άνω των 13 m επιβάλλεται να φέρουν, για αναγνώρισή τους, στην πίσω πλευρά:

Δύο ή τέσσερις πινακίδες με αντανακλαστικό υλικό κίτρινου χρώματος εκ των οποίων μία ή δύο με εναλλασσόμενες λοξές λωρίδες και μία ή δύο με ειδικά σύμβολα από φθορίζον υλικό ερυθρού χρώματος.
Μία ή δύο πινακίδες με φθορίζον υλικό ερυθρού χρώματος και αντανακλαστικό υλικό κίτρινου χρώματος επί των οποίων αποτυπώνονται ειδικά σύμβολα.
Μία ή δύο μεταλλικές πινακίδες με εναλλασσόμενες λοξές λωρίδες με φθορίζον υλικό ερυθρού χρώματος και αντανακλαστικό υλικό κίτρινου χρώματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Ο αυτόματος ρυθμιστής πιέσεως (ΑΡΠ) είναι ένας μηχανισμός του συστήματος πεδήσεως, ο οποίος:

Διανέμει τον αέρα σε περισσότερα του ενός κυκλώματα.
Παράγει τον απαιτούμενο πεπιεσμένο αέρα.
Ρυθμίζει αυτόματα την πίεση στους κυλίνδρους πεδήσεως ανάλογα με τη φόρτιση του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Το σερβόφρενο με πεπιεσμένο αέρα έχει εφαρμογή:

Σε ηλεκτρικό σύστημα πεδήσεως.
Σε υδραυλικό-πνευματικό σύστημα πεδήσεως.
Σε μηχανικό σύστημα πεδήσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Όταν ο εκκινητής (μίζα) δεν τίθεται σε λειτουργία, ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία:

Ο συσσωρευτής δεν έχει την απαιτούμενη τάση ρεύματος.
Δεν έχει ρυθμισθεί καλά το διάκενο των επαφών του ηλεκτρικού διανομέα.
Δεν λειτουργεί καλά ο πολλαπλασιαστής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Τι δείχνει το μανόμετρο του λαδιού που είναι τοποθετημένο στον πίνακα οργάνων του φορτηγού:

Την ποσότητα του λαδιού στο κάρτερ.
Την πίεση του λαδιού του κινητήρα.
Tην πίεση του λαδιού των υδραυλικών φρένων.
χρονος
Unknown outcome