Οι Πρόσθετες Πινακίδες (Πρ-1 έως Πρ-18β) συνοδεύουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιες από τις πινακίδες των τριών κυρίων κατηγοριών. Ως σκοπό έχουν:

  • Να καταστήσουν σαφέστερο το εικονιζόμενο μήνυμα.
  • Να εξειδικεύσουν το εικονιζόμενο μήνυμα.
Οι πρόσθετες πινακίδες δεν χρησιμοποιούνται μόνες τους, αλλά μόνο σε συνδυασμό με κάποιες πινακίδες των τριών βασικών κατηγοριών (Κ, Ρ, Π).
Πρόσθετες Πινακίδες
Card image cap

Πρ-1

Απόσταση από τη θέση της πινακίδας μέχρι την αρχή της επικίνδυνης θέσης ή της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος με αυτήν κανόνας ή περιορισμός (π.χ. 100 μ.).

Card image cap

Πρ-2

Μήκος του επικίνδυνου τμήματος ή της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος με την πινακίδα κανόνας ή περιορισμός (π.χ. 1 χιλιόμετρο).

Card image cap

Πρ-3α

Αρχή ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί...(π.χ. 10 μ.) από τη θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους.

Card image cap

Πρ-3β

Υπόμνηση ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί... (π.χ. 5 μ.) και από τις δύο πλευρές της θέσης της πινακίδας.

Card image cap

Πρ-3γ

Τέλος ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί... (π.χ. 10 μ.) από τη θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους.

Card image cap

Πρ-4α

Αρχή ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.

Card image cap

Πρ-4β

Επανάληψη ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.

Card image cap

Πρ-4γ

Τέλος ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.

Card image cap

Πρ-4δ

Επιτρέπεται μόνο για οχήματα "ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)" ύστερα από ειδική άδεια.

Card image cap

Πρ-4ε

Εξαιρούνται μόνο οχήματα "ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)" ύστερα από ειδική άδεια.

Card image cap

Πρ-5

Πάγος.

Card image cap

Πρ-6

Βροχή.

Card image cap

Πρ-7

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση (π.χ. α-δ).

Card image cap

Πρ-8

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).

Card image cap

Πρ-9

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-γ).

Card image cap

Πρ-10

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).

Card image cap

Πρ-11

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).

Card image cap

Πρ-12

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-γ).

Card image cap

Πρ-13

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).

Card image cap

Πρ-14α

Επικίνδυνη κλειστή στροφή αριστερά.

Card image cap

Πρ-14δ

Επικίνδυνη κλειστή στροφή δεξιά.

Card image cap

Πρ-15α

Ανακάπτων ελιγμός αριστερά.

Card image cap

Πρ-15δ

Ανακάπτων ελιγμός δεξιά.

Card image cap

Πρ-16α

Ζωήλατο όχημα (επιτρέπεται μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο).

Card image cap

Πρ-16β

Χειράμαξα.

Card image cap

Πρ-16γ

Ποδήλατο.

Card image cap

Πρ-16δ

Μοτοποδήλατο.

Card image cap

Πρ-16ε

Μοτοσικλέτα ή τρίτροχο όχημα.

Card image cap

Πρ-16στ

Επιβατικό όχημα.

Card image cap

Πρ-16ζ

Επιβατικό με ρυμουλκούμενο όχημα ενός άξονα (τρέϊλερ).

Card image cap

Πρ-16η

Αγροτικό μηχάνημα.

Card image cap

Πρ-16θ

Λεωφορείο ή Τρόλλεϋ.

Card image cap

Πρ-16ι

Φορτηγό αυτοκίνητο.

Card image cap

Πρ-16ια

Φορτηγό αρθρωτό (κονταίηνερ).

Card image cap

Πρ-16ιβ

Φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα (νταλίκα) πλην ρυμουλκούμενου ενός άξονα.

Card image cap

Πρ-16ιγ

Φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα ενός άξονα (τρέϊλερ).

Card image cap

Πρ-16ιδ

Όχημα που φέρει πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

Card image cap

Πρ-16ιε

Τροχιοδρόμος

Card image cap

Πρ-17

Εξαιρείται (από την ισχύουσα ρύθμιση) μόνο η συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο (αρίθμηση αντίστοιχη με την Πρ-16).

Card image cap

Πρ-18α

Επιτρέπεται μόνο για τα "ΤΑΧΙ".

Card image cap

Πρ-18β

Εξαιρούνται μόνο τα "ΤΑΧΙ".